Zlecenie 7621419 - Dostarczenie doposażenia niezębnych do powadzenia...

   
Zamówienie 7621419 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Dostarczenie doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń- sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne.- Z
o 02/2020/CM

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu IT i oprogramowania komputerowego, (urządzenia TIK( w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK.
Podział na zadania:
1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie
2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne
3. Doposażenie IT – drukarki 3D
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3).

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Cel zamówienia Rodzaj zamówienia: Dostawy

Dostarczenie doposażenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK.
Podział na zadania:
1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie
2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne
3. Doposażenie IT – drukarki 3D

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3).
2. Oferta musi zawierać wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji minimum poszczególnych pozycji.
3. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
4. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji zaoferowanych sprzętów.
5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV Opis
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31710000-6 Sprzęt elektroniczny
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne Przedmiot zamówienia W zakresie zadania nr 1/2/3 (sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęty multimedialne):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadaniu 2i/lub Zadaniu 3.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt/ oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt oraz oprogramowanie będzie pełniło funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystane w trakcie szkoleń dla dzieci i młodzieży. Jakość i parametry oferowanego sprzętu/ oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
5. Sprzęty/ oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).
6. Wszystkie sprzęty/ oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty/ oprogramowania stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/ instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji wskazanych w umowie na terenie Wrocławia.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu/ oprogramowania na wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C do Zapytania Ofertowego.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 30200000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się