Zlecenie 7480381 - Doradztwo zawodowe przy rekrutacji do projektu „Od...

   
Analizuj Zamówienie 7480381 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-14
przedmiot zlecenia
Doradztwo zawodowe przy rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” realizowanego w ramach Osi Priorytet
owej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przeprowadzenie z Kandydatami/Kandydatkami do projektu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w liczbie 120 osób w wymiarze 1 godziny/osobę.
Łączny wymiar godzin - 120 godzin.

W ramach projektu przewidziane są II Edycje naboru, I edycja - maj/czerwiec 2020 r., II edycja - wrzesień/październik 2020 r. W ramach każdej Edycji naboru do rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji z doradcą zawodowym wyłonionych zostanie 60 osób. W celu szybkiej i sprawnej realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy mieć w dyspozycji minimum dwóch doradców zawodowych, którzy wykonają usługę.

Założenia do usługi:
1) Miejsca spotkań z doradcą zawodowym zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości Kandydatek/Kandydatów do projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną udostępnione sale umożliwiające udział osobom z niepełnosprawnościami.
2) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany będzie do:
a) zgodnego z harmonogramem, punktualnego zaczynania i kończenia doradztwa zawodowego,
b) sporządzenia dokumentacji z przeprowadzonego doradztwa zawodowego, w tym:
- każdorazowo po odbytym doradztwie zawodowym podpisywanie kart, poświadczających przeprowadzenie doradztwa zawodowego tj. karty oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny wyników testu kompetencji na wzorze przekazanym przez Zamawiającego,
- w przypadku niezgłoszenia się osoby objętej doradztwem niezwłoczne poinformowanie
o tym fakcie pracowników projektu.
3) Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne materiały dydaktyczne (test kompetencji arkusz rozmowy).
4) Zamawiający przekaże Wykonawcy harmonogram doradztwa zawodowego na 3 dni przed dniem rozpoczęcia doradztwa zawodowego.
5) Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić każdorazowo (w każdej Edycji) doradztwo zawodowe w terminie max. 5 dni roboczych w godz. pomiędzy 8:00-19:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami do projektu rozmowy kwalifikacyjne oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie z Kandydatami/Kandydatkami do projektu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji w celu zweryfikowania predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w liczbie 120 osób w wymiarze 1 godziny/osobę.
Łączny wymiar godzin - 120 godzin.

W ramach projektu przewidziane są II Edycje naboru, I edycja - maj/czerwiec 2020 r., II edycja - wrzesień/październik 2020 r. W ramach każdej Edycji naboru do rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kompetencji z doradcą zawodowym wyłonionych zostanie 60 osób. W celu szybkiej i sprawnej realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy mieć w dyspozycji minimum dwóch doradców zawodowych, którzy wykonają usługę.

Założenia do usługi:
1) Miejsca spotkań z doradcą zawodowym zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości Kandydatek/Kandydatów do projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną udostępnione sale umożliwiające udział osobom z niepełnosprawnościami.
2) Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany będzie do:
a) zgodnego z harmonogramem, punktualnego zaczynania i kończenia doradztwa zawodowego,
b) sporządzenia dokumentacji z przeprowadzonego doradztwa zawodowego, w tym:
- każdorazowo po odbytym doradztwie zawodowym podpisywanie kart, poświadczających przeprowadzenie doradztwa zawodowego tj. karty oceny rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny wyników testu kompetencji na wzorze przekazanym przez Zamawiającego,
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
kody CPV 79600000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się