Przetarg 8665463 - Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i...

   
Analizuj Zamówienie 8665463 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-21
przedmiot ogłoszenia
Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń w Gminie
Rawicz

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń w ramach projektu pt. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz” nr POWR.02.10.00-00-3022/20 realizowanego w partnerstwie przez Gminę Rawicz (Beneficjent) oraz Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner), współfinoansowanego przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”, typ operacji: wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.2. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na niżej określone części:1) część 1 – dostawy sprzętu multimedialnego,2) część 2 – dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy naukowych,3) część 3 - dostawa wyposażenia meblowego.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i sprzętu, ich wymagania i parametry techniczne został zawarty w kalkulacji ceny, odpowiednio dla każdej części, stanowiącej załączniki nr 4.1 – 4.3 do SWZ. Wymienione dokumenty są zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania.4. Wykonanie przedmiotu umowy zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.5. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do Szkoły Podstawowej w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz.6. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie, a w przypadku sprzętu elektronicznego także wstępne przeszkolenie.7. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy Wykonawca dołączył szczegółowe zestawienie dostarczonych pomocy dydaktycznych i sprzętu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę kalkulacją ceny. 8. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu dostawę w terminie na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel.: (65) 616 49 85 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: akusztelak@rawicz.eu / anowak@rawicz.eu.9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.10. Zamawiający dokona przeliczenia i sprawdzi jakość dostarczonego asortymentu do 5 dni roboczych od daty ich każdej dostawy.11. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, w pełni sprawnych, pozbawionych praw i obciążeń osób trzecich, wykonanych zgodnie z normami. Żadna część nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń. 12. Dostarczone pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. Muszą posiadać odpowiednie i niezbędne certyfikaty lub deklaracje i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych, robotów, wizualizera dodatkowo posiadać deklarację CE i certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (lub równoważne). W przypadku komputerów przenośnych dodatkowo spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (lub równoważne).13. Mogące występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązańi stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację prac zgodnie z przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum technicznei jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentach zamówienia.Jeżeli w ww. kalkulacjach został wskazany konkretny parametr np. pojemność, wielkość czy materiał (bez określenia minimum, maksimum, przedziału lub innego dopuszczenia itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy produktu o tym parametrze. 14. W mogących występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.15. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim (jeżeli dotyczy).16. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).17. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.18. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest do udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnej z gwarancją oferowaną przez producenta, jednak nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku monitorów interaktywnych nie krótszy niż 5 lat.19. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu (odpowiednio dla każdej części) zobowiązany jest do oznaczenia odpowiednim logotypem: wszystkich dostarczonych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Logotypy wraz z szczegółowymi wymaganiami zostaną przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wybranemu dla danej części Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń w ramach projektu pt. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz” nr POWR.02.10.00-00-3022/20 realizowanego w partnerstwie przez Gminę Rawicz (Beneficjent) oraz Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner), współfinoansowanego przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”, typ operacji: wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.2. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na niżej określone części:1) część 1 – dostawy sprzętu multimedialnego,2) część 2 – dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy naukowych,3) część 3 - dostawa wyposażenia meblowego.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i sprzętu, ich wymagania i parametry techniczne został zawarty w kalkulacji ceny, odpowiednio dla każdej części, stanowiącej załączniki nr 4.1 – 4.3 do SWZ. Wymienione dokumenty są zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania.4. Wykonanie przedmiotu umowy zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.5. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do Szkoły Podstawowej w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz.6. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie, a w przypadku sprzętu elektronicznego także wstępne przeszkolenie.7. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy Wykonawca dołączył szczegółowe zestawienie dostarczonych pomocy dydaktycznych i sprzętu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę kalkulacją ceny. 8. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu dostawę w terminie na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel.: (65) 616 49 85 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: akusztelak@rawicz.eu / anowak@rawicz.eu.9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.10. Zamawiający dokona przeliczenia i sprawdzi jakość dostarczonego asortymentu do 5 dni roboczych od daty ich każdej dostawy.11. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, w pełni sprawnych, pozbawionych praw i obciążeń osób trzecich, wykonanych zgodnie z normami. Żadna część nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń. 12. Dostarczone pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. Muszą posiadać odpowiednie i niezbędne certyfikaty lub deklaracje i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych, robotów, wizualizera dodatkowo posiadać deklarację CE i certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (lub równoważne). W przypadku komputerów przenośnych dodatkowo spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (lub równoważne).13. Mogące występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązańi stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację prac zgodnie z przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum technicznei jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentach zamówienia.Jeżeli w ww. kalkulacjach został wskazany konkretny parametr np. pojemność, wielkość czy materiał (bez określenia minimum, maksimum, przedziału lub innego dopuszczenia itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy produktu o tym parametrze. 14. W mogących występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.15. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim (jeżeli dotyczy).16. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).17. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.18. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest do udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnej z gwarancją oferowaną przez producenta, jednak nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku monitorów interaktywnych nie krótszy niż 5 lat.19. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu (odpowiednio dla każdej części) zobowiązany jest do oznaczenia odpowiednim logotypem: wszystkich dostarczonych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Logotypy wraz z szczegółowymi wymaganiami zostaną przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wybranemu dla danej części Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń w ramach projektu pt. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz” nr POWR.02.10.00-00-3022/20 realizowanego w partnerstwie przez Gminę Rawicz (Beneficjent) oraz Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner), współfinoansowanego przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”, typ operacji: wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.2. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na niżej określone części:1) część 1 – dostawy sprzętu multimedialnego,2) część 2 – dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy naukowych,3) część 3 - dostawa wyposażenia meblowego.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych i sprzętu, ich wymagania i parametry techniczne został zawarty w kalkulacji ceny, odpowiednio dla każdej części, stanowiącej załączniki nr 4.1 – 4.3 do SWZ. Wymienione dokumenty są zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania.4. Wykonanie przedmiotu umowy zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.5. Zamówienie obejmuje dostawę (na własny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem do Szkoły Podstawowej w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz.6. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie, a w przypadku sprzętu elektronicznego także wstępne przeszkolenie.7. Zamawiający wymaga, aby do każdej dostawy Wykonawca dołączył szczegółowe zestawienie dostarczonych pomocy dydaktycznych i sprzętu, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę kalkulacją ceny. 8. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu dostawę w terminie na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Zgłoszenia należy dokonać na nr tel.: (65) 616 49 85 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: akusztelak@rawicz.eu / anowak@rawicz.eu.9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00.10. Zamawiający dokona przeliczenia i sprawdzi jakość dostarczonego asortymentu do 5 dni roboczych od daty ich każdej dostawy.11. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, w pełni sprawnych, pozbawionych praw i obciążeń osób trzecich, wykonanych zgodnie z normami. Żadna część nie może być używana, nosić śladów uszkodzeń. 12. Dostarczone pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach UE. Muszą posiadać odpowiednie i niezbędne certyfikaty lub deklaracje i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać wszystkie warunki techniczne, użytkowe i jakościowe określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych, robotów, wizualizera dodatkowo posiadać deklarację CE i certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (lub równoważne). W przypadku komputerów przenośnych dodatkowo spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (lub równoważne).13. Mogące występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązańi stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację prac zgodnie z przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum technicznei jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentach zamówienia.Jeżeli w ww. kalkulacjach został wskazany konkretny parametr np. pojemność, wielkość czy materiał (bez określenia minimum, maksimum, przedziału lub innego dopuszczenia itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy produktu o tym parametrze. 14. W mogących występować w dokumentach zamówienia wraz z załącznikami wskazania norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.15. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim (jeżeli dotyczy).16. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).17. Wykonawca dostarczy sprzęt kompletny posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.18. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany jest do udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnej z gwarancją oferowaną przez producenta, jednak nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku monitorów interaktywnych nie krótszy niż 5 lat.19. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu (odpowiednio dla każdej części) zobowiązany jest do oznaczenia odpowiednim logotypem: wszystkich dostarczonych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Logotypy wraz z szczegółowymi wymaganiami zostaną przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wybranemu dla danej części Wykonawcy po podpisaniu umowy.

BZPiF.2710.1.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, meble i akcesoria, sprzęt rtv, multimedia, materiały dydaktyczne
kody CPV 30200000, 30213100, 32322000, 39160000, 39162000, 39162100, 39162110, 39180000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , meble i akcesoria , sprzęt rtv, multimedia , materiały dydaktyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909295 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY REGNÓW „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Regnowie w ...
8896072 2022-05-25
godz. 23:59
URZĄD GMINY PNIEWY Zakup i dostawa 21 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem służącym obsłudze interesantów oraz umożliwiającym zdalną edukację pracowników Gminy Pniewy” w ramach Programu Operacyjnego Polska ...
8863368 2022-05-26
godz. 09:00
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Sukcesywna dostawa krzeseł, foteli oraz ławek dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Numer referencyjny: GUM2022ZP0035 Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostaw...
8911178 2022-05-26
godz. 12:00
GARNCARNIA PAWEŁ PIOTR SZYMAŃSKI Garncarnia na Mazurach – odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu w zakresie technologii garncarskich 1) Część 1 – Piecyk laboratoryjny i wyposażenie pieca W ramach przedmiotu zamówien...
8900696 2022-05-27
godz. 09:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W ZABRZU Ustalenie wartości szacunkowej do postępowania na dostawę mebli biurowych dla potrzeb Oddziału ZUS w Zabrzu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik „Opis przedmiotu zamówie...
8881202 2022-06-03
godz. 11:00
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE Zakup sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZP/PGNG/22/0022/CS/FE 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu komputerowego Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i ...
8896565 2022-06-06
godz. 10:30
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-232/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-232/22 dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-232/22, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4....
8896601 2022-06-08
godz. 10:00
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Dostawa sprzętu komputerowego dla PK w ramach projektu pn. Droga do doskonałości Numer referencyjny: KA-2/050/2022 Dostawa 1 szt. komputera stacjonarnego oraz 1 szt. skanera wielkoformatoweg...
8880861 2022-06-09
godz. 09:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dostawę wyposażenia audio-video wraz z montażem i okablowaniem, podłączeniem, konfiguracją, zaprogramowaniem i przeszkoleniem użytkowników oraz wykonaniem NIEzbędnych projektów aranżacyjnych...
8874895 2022-06-17
godz. 13:00
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. W KLECZEWIE LUS 43- Sprzedaż mebli i wyposażenia biur z AQUAKON.