Przetarg 7468798 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Brody – Fundusz...

   
Analizuj Zamówienie 7468798
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-07
przedmiot ogłoszenia
Doposażenie placu zabaw - sołectwo Brody – Fundusz Sołecki
Numer referencyjny: ZPB.271.12.2020

1. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia: Doposażenie placu zabaw - sołectwo Brody
Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż nowych urządzeń placu zabaw w m. Brody ul. Kwiatowa , działka nr 365/3 zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu.
urządzenia placu zabaw:
- huśtawka wahadłowa – gniazdo (konstrukcja drewniana) - 1 szt.

- bujak pojedyńczy „ślimak” - 1 szt.

- bujak pojedynczy „ piesek” - 1 szt.- karuzela klasyczna, koło - 1 szt.

- ławostół (konstrukcja metalowa, blat stołu i siedziska - drewniane) - 1 szt.


Zdjęcia urządzeń są zdjęciami poglądowymi.
2. Montażu urządzeń placu zabaw opisanych powyżej, należy dokonać z zachowaniem następujących warunków szczegółowych:
a) Elementy metalowe urządzeń muszą być ocynkowane i malowane proszkowo.
b) Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych.
c) Do łączenia elementów należy stosować śruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami, a tam, gdzie jest to niemożliwe, nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1.
d) Elementy kolorowe dekoracyjne powinny być wykonane z płyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej, odporne na działanie czynników atmosferycznych, zadrapania, czy uderzenia.
e) Urządzenia muszą mieć naniesioną tabliczkę znamionową z informacjami o roku produkcji, nazwie producenta, kodem urządzenia i o zgodności z normą bezpieczeństwa.
f) Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN. Dostarczone urządzenie musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN.
g) Wykonawca zapewni dostarczenie urządzeń transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem.
h) Wykonawca uporządkuje teren po zamontowaniu urządzeń (usunie powstałe odpady i wyrówna teren przy montowanym urządzeniu).
3. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania placu zabaw w miejscowości Brody do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
8. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
9. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:
1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ust. powyżej,
2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ust. powyżej,
3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ust. powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
10. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 37535200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się