Przetarg 7739506 - „Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa...

   
Analizuj Zamówienie 7739506 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-07
przedmiot ogłoszenia
„Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie”
Numer referencyjny: IGM-ZP.272.60.2020.AZ

Za
kres prac objętych zamówieniem: sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnych nieruchomości:
część I
nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 7/8 o pow. 0,0424 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 30 sierpnia 1978 r. znak: GT.VII.8221/92/77 położonej w Lublinie przy ul. Choiny, w obszarze aktualnej działki ewidencyjnej nr 1/6 (obr. 6, ark. 7),
część II
nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 105/1 o pow. 0,0141 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina znak: GTO.VII.8221/62/77 datowanej na listopad 1977 r., położonej w Lublinie przy ul. Woronieckiego, w obszarze aktualnej działki ewidencyjnej nr 117/4 (obr. 43, ark. 29),
część III
nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 99/1 o pow. 0,0432 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 15 grudnia 1977 r. znak: GTO.VII.8221/62/77, położonej w Lublinie przy ul. Woronieckiego, w obszarze aktualnej działki ewidencyjnej nr 117/4 (obr. 43, ark. 29),
część IV
nieruchomości oznaczonej jako dawne działki nr 40/2 i 40/3 o łącznej pow. 0,4720 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 14 maja 1974 r. znak: GK.IV.6602/27/74, położonej w Lublinie w rejonie ul. Smoluchowskiego i ul. Budowlanej w obszarze aktualnych działek ewidencyjnych nr 76/8 (obr. 43, ark. 14) i nr 1/15 (obr. 43, ark. 15),
część V
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wolskiej i ul. Kunickiego, oznaczonej jako aktualne działki ewidencyjne nr 21/1 i nr 27/2 (obr. 22, ark. 3), poprzez zaprojektowanie podziału w/w działek w dwóch wariantach: 1) podział działki zgodnie z liniami przeznaczenia w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego, 2) podział działki poprzez geodezyjne oddzielenie terenu faktycznie zajętego pod urządzenia drogi publicznej.
Wykonanie powyższych dokumentacji geodezyjno-prawnych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz uprawnionych osób.
Dokumentacje geodezyjno-prawne należy opracować w dwóch egzemplarzach.
Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
Etap I
1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych.
3. Badanie ksiąg wieczystych działek, częścią których jest wywłaszczona nieruchomość.
4. Aktualizacja mapy zasadniczej (dotyczy działki wywłaszczonej).
5. Naniesienie na kserokopię mapy zasadniczej stanu użytkowania (orientacyjnie).
6. Opracowanie i zaewidencjonowanie w MODGiK w Lublinie mapy ze szczegółowym rozliczeniem nieruchomości wywłaszczonej w nawiązaniu do istniejącej ewidencji gruntów oraz w odniesieniu do stanu zagospodarowania terenu.
7. Udział w oględzinach nieruchomości przeprowadzanych przez Zamawiającego, w celu okazania granic wywłaszczonego gruntu i projektowanych w dokumentacji geodezyjno-prawnej działek.
Etap II – w przypadku wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, która podlegać będzie wykonaniu:
1. Opracowanie mapy będącej podstawą do ujawnienia dokonanego zwrotu nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, po zakwalifikowaniu opracowania wg pkt 6 etapu I (terminem wiążącym jest okres pięciu lat od daty podpisania umowy).
2. Wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej lub przekazanie do MODGiK w Lublinie danych niezbędnych do wprowadzenie stosownych zmian na przedmiotowej mapie w związku ze zwrotem działki.
3. Okazanie oraz utrwalenie punktów granicznych zwróconej działki byłym właścicielom lub spadkobiercom byłych właścicieli ze spisaniem protokołu okazania.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża kartografia, usługi geodezyjne, inwentaryzacje
kody CPV 70000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się