Przetarg 9952787 - Dokumentacja budowlano-kosztorysowa dla projektu pn. Centrum...

   
Analizuj Zamówienie 9952787 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Dokumentacja budowlano-kosztorysowa dla projektu pn. Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim

Przedmiotem zamówienia jest: Wy
konanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej dla projektu pn. Centrum rozwoju nadJeziorem Starogrodzkim”.Zakres rzeczowy projektu pn. Centrum rozwoju nad Jeziorem Starogrodzkim obejmuje w szczególności: „Rozwójinfrastruktury turystycznej w ramach Ośrodka ZAZ Nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie dotyczy poprawy dostępnościturystycznej Jeziora Staro-grodzkiego, znajdującego się u podnóża Góry Św. Wawrzyńca na obrzeżach Miasta Chełmna.Proponuje się kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Starogrodzkim wraz zuporządkowaniem i uzupełnieniem nasadzeń w tym drzewostanu, budową małego pomostu na Jeziorze oraz miejscawodowania sprzętu wodnego, remont pomostu istniejącego, wyposażenie kompleksu w małą architekturę oraz miejscarekreacji, remont sanitariatów. W ramach zadania planuje się modernizację ciągów pieszych w obrębie ośrodka, montażoświetlenia LED, przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu rowerowego.Zakłada się modernizację kompleksu parkingów z zastosowaniem nawierzchni chłonnych, bez zwiększenia liczby miejscparkingowych. W ramach nowych nasadzeń planuje się zastosowanie rodzimych gatunków, w tym drzew owocowych, tak,aby w formie arboretum promować dziedzictwo sadownicze i przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły. Planuje się odnowienieszlaku pieszego łączącego Ośrodek z Górą Św. Wawrzyńca, jak również opracowanie, zakup i montaż tablic informującycho przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie Doliny Dolnej Wisły. Dz. Nr ewid. 531, 532/3, 532/5, 532/6, 532/7, 532/8, 533,535, 666 obręb 0003 Miasta Chełmna”.Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje również zaprojektowanie uzbrojenia terenu w sieci wod.-kan. bezprzyłączy – jako odrębne opracowanie.Podstawą opracowania jest: KONCEPCJA URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY,MODERNIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU OŚRODKA NAD JEZIOREM STAROGRODZKIM W CHEŁMNIEopracowana przez FORJU PROJEKTY, ul. Brzozowa 27 86-021 Żołędowo (data opracowania 15.03.2022 r.),Całość dokumentacji powinna zawierać niezbędne uzgodnienia oświadczenia wymagane do uzyskania pozwolenia nabudowę/zgłoszenia robót.Całość dokumentacji powinna zawierać przedmiary, kosztorysy, STWiOR.Dokumentacja winna być opracowana w 5 – egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF)w celu wykorzystania do postępowania przetargowego na wykonanie robót.Rodzaj zamówienia: usługi2. Zakres zamówienia obejmuje:- Uzyskanie map do celów projektowych.- Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych,- Pozyskanie map stanu prawnego dla celów projektowych,- Opracowanie planu zagospodarowania terenu,- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w przypadku takiej konieczności,- Opracowanie projektów technicznych w branżach:- architektonicznej,- konstrukcyjno-budowlanej,- drogowej,- instalacji i urządzeń elektrycznych,- sieci elektroenergetycznej,- instalacji i urządzeń sanitarnych,- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,- projektów rozwiązania kolizji poszczególnych branż w przypadku takiej konieczności,- dokumentacji geologicznej w przypadku takiej konieczności,- uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku takiej konieczności, (w tym również Ekspertyza ornitologiczna ichiropterologiczna z decyzją RDOŚ w przypadku takiej konieczności),- uzgodnienie z WKZ w przypadku takiej konieczności,- oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku takiej konieczności,- kosztorysów inwestorskich,- przedmiarów robót,- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,- pełnienie nadzoru autorskiego.Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowanym źródłem dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnegojest Program Regionalny Fundusze Regionalne dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (dalej FEdKP 2021-2027)- Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne.Wobec powyższego przedmiot niniejszego zamówienia publicznego musi uwzględniać aktualne wymagania określone przez Instytucję Zarządzającą FEdKP 2021-2027 zawarte w szczególności w nw. dokumentach:1) Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dostępny pod adresemhttps://mojregion.eu/rpo/projekt-fedkp-2021-2027/2) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dostępny pod adresem https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-2027/szczegolowy-opis-priorytetow programu-fundusze-europejskie-dla-kujaw-i-pomorza-2021-2027-szop/3) Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów, Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałówendogenicznych regionu, Cel szczegółowy 5 i. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojuspołecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki ibezpieczeństwa na obszarach miejskich, Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne (Uchwała KM Nr 80/2023z 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcierozwoju turystyki ZiTy regionalne (obiegowo), Uchwała KM Nr 69/2023 z 2 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzeniakryteriów wyboru projektów dla Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZiTy regionalne - z ew. późniejszymi zmianami),które dostępne są pod adresem https://mojregion.eu/rpo/kryteria-wyboru-priorytet-5/, w tym m.in. (wybór): Kryterium B.2 - Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania, B.5 - Zgodność projektu z zasadązrównoważonego rozwoju, B.6 - Odporność infrastruktury na zmiany klimatu, B.7 - Zgodność projektu z wymaganiami prawaochrony środowiska, B.8 - Wskaźniki realizacji celów projektu, B.9 - Wykonalność techniczna, technologiczna iinstytucjonalna projektu, B.12 - Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osóbz niepełnosprawnościami, B.13 - Projekt jest zgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, B.14 - Projekt jestzgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, B.15 - Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn,C.1 - Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie (Uwaga! Wykonawca w ramachniniejszego zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez Kujawsko-Pomorskie BiuroPlanowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładuprzestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim), C.3 - Ograniczenie dotyczące infrastruktury drogowej [Uwaga!Wykonawca (poza wydzieleniem jako odrębne opracowanie uzbrojenia terenu w sieci wod.-kan. j.w.) w ramach niniejszegozamówienia zobowiązany będzie do podziału części opisowej, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami robót dot.elementów infrastruktury drogowej (w tym parkingi) na dwie części – pierwsza do limitów określonych w tym Kryterium wuzgodnieniu z Zamawiającym i druga pozostałe koszty tej infrastruktury], C.5 - Zgodność projektu z zaleceniami ETO, C.6 -Efekty społeczno-gospodarcze i ekologiczne, C.7 - Wzrost atrakcyjności turystycznej, C.8 - Tworzenie bazy noclegowej, C.9- Zgodność z Europejskimi zasadami jakości dla interwencji finansowanych przez UE o potencjalnym wpływie nadziedzictwo kulturowe.Ponadto Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego odnosząc się dokumentów pt. Kryteriawyboru projektów, zobowiązany będzie do uwzględnienia lub alternatywnie pisemnego odniesienia się do poszczególnychkryteriów (typu wykazanie braku sprzeczności przedmiotu zamówienia z danym kryterium względnie stwierdzenie, że danekryterium jest neutralne wobec przedmiotu zamówienia). Wykonawca będzie również zobowiązany do składaniaewentualnych wyjaśnień w omawianym zakresie etc. na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niegoterminie (np. na etapie opracowywania Wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności dla projektów oraz ewentualnychzapytań Instytucji Zarządzającej FEdKP 2021-2027).

TI.271.2(2).2023.MM
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, projekt terenu zielonego
kody CPV 71000000, 71250000, 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany , projekt terenu zielonego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108991 2023-12-04
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wyrównywanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2 z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim
10108142 2023-12-05
godz. 10:00
SIM PODKARPACIE SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr. ew. 474/13, 454/38, 2764, 454/40 w Sędziszowie Małopolskim wraz z infrastrukturą tow...
10112373 2023-12-06
godz. 11:00
WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI Usługa wykonania dokumentacji architektoniczno - budowlanej na potrzeby budowy budynku na terenie siedziby WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentac...
10123636 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji i rewitalizacji torowiska kolejki wąskotorowej oraz stworzenie wzdłuż torowiska promenady będącej zieloną przestrzenią publiczną i zagospodarow...
10121737 2023-12-07
godz. 12:00
SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa merytorycznego w branży konstrukcyjno-budowlanej dotyczącego przeprowadzanego postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego o udzielenie zamówienia...
10120340 2023-12-08
godz. 10:00
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. W BYTOWIE Przedmiotem postępowania jest: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pt. "Przebudowa i nadbudowa nad częścią rehabilitacji budynku Przychodni" oraz przeniesienie przez Wykonawc...
10125244 2023-12-11
godz. 12:00
WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH W WARSZAWIE „Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla EDUKATORIUM z Parkiem Filmowym”. Opracowanie projektu budowlanego umożliwiającego uzyskanie de...
10113113 2023-12-12
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MAGAZYNÓW ORAZ GARAŻY WIELKOGABARYTOWYCH SPW” 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowe...
10092332 2023-12-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III Część 1: Remont i modernizacja budynków położonych przy ulicy Piastowskiej 1 i 1a oraz Głowackiego 1 w Siemianowicach Śląskich ...
10113412 2024-01-24
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO p.n. Budynek mieszkalno-usługowy, wielorodzinny z garażem podziemnym, uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem tere...