Zlecenie 7393199 - Dokonanie wyceny wartości opłaty jednorazowej za zajęcie...

   
Analizuj Zamówienie 7393199 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-18
przedmiot zlecenia
Dokonanie wyceny wartości opłaty jednorazowej za zajęcie pasa gruntu z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu.
1.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wycenę wartości jednorazowej opłaty za zajęcie pasa gruntu z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu, polegającej na budowie napowietrznej linii niskiego napięcia oraz przyłącza napowietrznego na dz. nr 147/2, położonej w Starym Podolu gm. Wilga, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wyceny należy dokonać z uwzględnieniem przepisów:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65).
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r poz.1145)
Operat szacunkowy należy sporządzić w 2 egzemplarzach.
Do wykonania zlecenia Starostwo Powiatowe w Garwolinie zapewnia wypis z rejestru gruntów w/w
nieruchomości wraz z fragmentem mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu. Badanie księgi wieczystej oraz zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy do rzeczoznawcy majątkowego.
W przypadku skasowania operatu szacunkowego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia, na skutek błędnie wykonanego operatu, rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez zamawiającego.
Realizację zlecenia uważa się za zakończoną po dostarczeniu do siedziby Starostwa Powiatowego w Garwolinie operatu szacunkowego (decyduje data wpisu na dziennik podawczy) i jego protokolarnym odbiorze przez Komisję Zamawiającego.
Brak wyczerpującego, pisemnego ustosunkowania się rzeczoznawcy majątkowego do ewentualnych, oczywistych błędów, omyłek i niejasności o operatach szacunkowych spowoduje, że Komisja Zamawiającego nie odbierze przedmiotu zlecenia.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się