Przetarg 7768423 - „Dokarmianie żubrów na terenie Nadleśnictwa Baligród w...

   
Analizuj Zamówienie 7768423 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-21
przedmiot ogłoszenia
„Dokarmianie żubrów na terenie Nadleśnictwa Baligród w latach 2021-2023 w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona
żubra w Polsce”
Numer referencyjny: ZG.270.1.4.2020.PJ

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. „Dokarmianie żubrów na terenie Nadleśnictwa Baligród w latach 2021-2023 w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona żubra
w Polsce”.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca realizację zadania pod nazwą: „Dokarmianie żubrów na terenie Nadleśnictwa Baligród w latach 2021-2023 w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” ( numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18 ), obejmująca:
2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje następujące czynności (prace):

1. Dostarczenie następującej karmy i soli dla żubrów w ilości 245 ton:
• Buraki cukrowe – 175 ton ( w tym: 75 ton w 2021 r., 75 ton w 2022 r., 25 ton w 2023 r.),
• Sianokiszonka – 30 ton ( w tym: 10 ton w 2021 r., 10 ton w 2022 r., 10 ton w 2023 r. ),
• Granulat dla żubrów – 25 ton ( w tym: 10 ton w 2021 r. i 10 ton w 2022 r., 5 ton w 2023 r. ),
• Sól lizawkowa – 15 ton ( w tym: 5 ton w 2021 r., 5 ton w 2022 r., 5 ton w 2023 r. );
2. Przechowywanie, transport i wykładanie w/w karmy;
3. Porządkowanie miejsc dokarmiania,
4. Odśnieżanie miejsc dokarmiania i dróg dojazdowych do miejsc dokarmiania.

2.2. Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu:
- w 2021 roku łącznie 100 ton karmy i soli dla żubrów:
a. buraki cukrowe w ilości 75,0 ton – korzenie bez naci, pochodzące ze zbiorów
2020 r. ( wykładane w I kwartale 2021 r. ) i pochodzące ze zbiorów 2021 roku
( wykładane w IV kwartale 2021 r. ). Buraki muszą być oczyszczone z gliny.
b. sianokiszonka w ilości 10,0 ton - w balotach o wadze 500-800 kg, pochodząca ze zbiorów z traw łąkowych, pozyskanych w okresie czerwiec – lipiec 2021 roku.
c. granulat dla żubrów w ilości 10,0 ton – granulat specjalny dla żubrów, wymagających w diecie obecności garbników występujących w korze drzew liściastych. Skład surowcowy: śruty zbożowe, mąka pastewna, otręby zbożowe, śruty białkowe, śruta lniana, susz z lucerny, kora z drzew liściastych, sól pastewna, witaminy i minerały. Średnica granulatu w wymiarach od 5 do 15 mm. Okres trwałości paszy – minimum 4 miesiące.
d. sól lizawkowa w ilości 5,0 ton - sól kamienna w naturalnych bryłach.

- w 2022 roku łącznie 100 ton karmy i soli dla żubrów:
a. buraki cukrowe w ilości 75,0 ton – korzenie bez naci, pochodzące ze zbiorów
2021 r. ( wykładane w I kwartale 2022 r. ) i pochodzące ze zbiorów 2022 roku
( wykładane w IV kwartale 2022 r. ). Buraki muszą być oczyszczone z gliny.
b. sianokiszonka w ilości 10,0 ton - w balotach o wadze 500-800 kg, pochodząca ze zbiorów z traw łąkowych, pozyskanych w okresie czerwiec – lipiec 2022 roku.
c. granulat dla żubrów w ilości 10,0 ton – granulat specjalny dla żubrów, wymagających w diecie obecności garbników występujących w korze drzew liściastych. Skład surowcowy: śruty zbożowe, mąka pastewna, otręby zbożowe, śruty białkowe, śruta lniana, susz z lucerny, kora z drzew liściastych, sól pastewna, witaminy i minerały. Średnica granulatu w wymiarach od 5 do 15 mm. Okres trwałości paszy – minimum 4 miesiące.
d. sól lizawkowa w ilości 5,0 ton - sól kamienna w naturalnych bryłach.

- w 2023 roku łącznie 45 ton karmy i soli dla żubrów:
a. buraki cukrowe w ilości 25,0 ton – korzenie bez naci, pochodzące ze zbiorów 2022 roku. Buraki muszą być oczyszczone z gliny.
b. sianokiszonka w ilości 10,0 ton - w balotach o wadze 500-800 kg, pochodząca ze zbiorów z traw łąkowych, pozyskanych w okresie czerwiec – lipiec 2022 roku.
c. granulat dla żubrów w ilości 10,0 ton – granulat specjalny dla żubrów, wymagających w diecie obecności garbników występujących w korze drzew liściastych. Skład surowcowy: śruty zbożowe, mąka pastewna, otręby zbożowe, śruty białkowe, śruta lniana, susz z lucerny, kora z drzew liściastych, sól pastewna, witaminy i minerały. Średnica granulatu w wymiarach od 5 do 15 mm. Okres trwałości paszy – minimum 4 miesiące.
d. sól lizawkowa w ilości 5,0 ton - sól kamienna w naturalnych bryłach.

2.3 Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy należy wyłożyć łącznie 245 ton karmy i soli dla żubrów. Wykonawca będzie przechowywał karmę i sól lizawkową wg swojego uznania, w takim miejscu, aby możliwy był dojazd w okresie zimowym i jej wykładanie w terminach, lokalizacjach i z częstotliwością wskazaną przez Zamawiającego każdorazowo w Zleceniu prac do wykonania. Zamawiający informuje również, że dokarmianie żubrów będzie odbywało się w następujących leśnictwach : Bystre, Czarne, Jabłonki, Kalnica, Rabe, Kołonice, Roztoki, Żernica, Bukowiec, Wola Górzańska, Polanki, Rajskie, Zawóz. Intensywność dokarmiania będzie uzależniona od miejsc koncentracji żubrów.
2.4 Usługa dokarmiania będzie obejmowała: zakup, przechowywanie, załadunek na środek transportowy przystosowany do poruszania się po nieutwardzonych szlakach leśnych, transport do miejsc dokarmiania zlokalizowanych w w/w leśnictwach oraz wykładanie karmy w miejscach dokarmiania wskazanych przez pracownika ds. obsługi i monitoringu populacji żubrów w nadleśnictwie, sukcesywnie wg potrzeb, z częstotliwością niżej wymienioną:
a) buraki cukrowe – dokarmianie w okresie zimowym z częstotliwością co najmniej
1 raz w tygodniu po ok. 5-10 ton;

b) sianokiszonka – dokarmianie w okresie zimowym z częstotliwością co najmniej
1 raz w tygodniu po ok. 1 tonie;
c) granulat – dokarmianie w okresie zimowym z częstotliwością co najmniej 1 raz
w tygodniu po ok. 0,5 tony;
d) sól lizawkowa – wykładanie do lizawek z częstotliwością co najmniej 2 razy
w miesiącu, przez okres całego roku po ok. 10 kg każdorazowo. Ponadto Zamawiający informuje, że znaczna część lizawek wymaga wynoszenia ręcznego soli z uwagi na brak możliwości dojazdu ( brak dróg leśnych, szlaków zrywkowych ).

2.5 Porządkowanie miejsc dokarmiania obejmuje:
a) uprzątnięcie starych, niezjedzonych resztek karmy wyłożonych bezpośrednio na ziemi oraz w korytach przy magazynach w l-ctwie Kołonice oraz L-ctwie Czarne,
b) uprzątnięcie resztek worków, folii, sznurków służących do przechowywania karmy oraz innych zanieczyszczeń, w szczególności śmieci,
c) odprowadzenie zgromadzonej wody opadowej w miejscu dokarmiania poprzez wykopanie rowów odwadniających,
d) dezynfekcję w/w miejsc dokarmiania przy użyciu środka dezynfekującego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zakup środka po stronie Wykonawcy.
e) częstotliwość prac – ok. 2 razy w tygodniu w okresie dokarmiania, w zależności od warunków pogodowych i intensywności pobierania karmy, w uzgodnieniu
z Zamawiającym.

2.6. Odśnieżanie miejsc dokarmiania i dróg dojazdowych do miejsc dokarmiania:
Odśnieżanie ma na celu umożliwienie dowiezienia karmy i jej udostępnienie dla żubrów.
Obejmuje ono wykonanie następujących prac:
a) odśnieżanie dróg leśnych, szlaków zrywkowych, prowadzących do miejsc dokarmiania wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego w zleceniu prac do wykonania,
z wykorzystaniem pojazdu mechanicznego z pługiem np. ciągnika rolniczego lub innego,
b) odśnieżanie miejsc dokarmiania w celu umożliwienia wyłożenia karmy bezpośrednio na ziemi i umożliwieniu pobierania jej przez żubry,
c) odśnieżanie miejsc zlokalizowanych bezpośrednio przy magazynach na karmę
w l-ctwie Kołonice oraz L-ctwie Czarne,
d) posypywanie piaskiem miejsc oblodzonych, przy czym piasek zapewni Wykonawca.
e) Potrzeba odśnieżania będzie uzależniona od warunków atmosferycznych – intensywności opadów śniegu, wysokości pokrywy śnieżnej, oblodzenia dróg dojazdowych i szlaków.
f) Przewidywana lokalizacja i długość tras do odśnieżania w celu dokarmiania żubrów:

Lokalizacja - leśnictwo Długość trasy do odśnieżania w mb
Bystre 50
Czarne 150
Jabłonki 100
Kalnica 150
Rabe 300
Kołonice 500
Roztoki 100
Żernica 200
Bukowiec 100
Wola Górzańska 100
Polanki 150
Rajskie 200
Zawóz 100
Razem: 2200


3.1. Adres świadczenia usługi - cały teren Nadleśnictwa Baligród.
3.2. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Główny przedmiot zamówienia:
CPV – 77500000- 5 usługi hodowli zwierząt
3.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osób, które będą wykonywały czynności – dokarmiania żubrów. Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym jest określany w treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania jako Obowiązek zatrudnienia. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jak również sankcje z tytułu nieprzestrzegania Obowiązku Zatrudnienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWIZ. Obowiązek Zatrudnienia nie dotyczy osób realizujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych), lub które wykonując te czynności osobiście są wspólnikami spółek handlowych. Obowiązek zatrudnienia nie dotyczy również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia publicznego jako podwykonawcy.
3.4 Zamawiający informuje o możliwości wystawiania i przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1666). Wykonawcy nie mają obowiązku wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.

3.5. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca powinien w formularzu oferty podać nazwy, firmy podwykonawców oraz zakres rzeczowy usługi, którą powierzy im do wykonania.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża hodowla, wyłapywanie bezdomnych zwierząt
kody CPV 77500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się