Przetarg 7904853 - „Czyszczenie miejsc dokarmiania żubrów oraz posezonowa...

   
Analizuj Zamówienie 7904853 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
„Czyszczenie miejsc dokarmiania żubrów oraz posezonowa konserwacja brogów na terenie Nadleśnictwa Hajnówka w latach 2021-20
22” w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”
Numer referencyjny: SA.270.28.2020

2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na czyszczeniu miejsc dokarmiania żubrów na terenie Nadleśnictwa Hajnówka w latach 2021-2022 oraz posezonowa konserwacja brogów w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.
3. Wymagany zakres prac:
• Usługa w 2021 roku oraz 2022 roku polegać będzie na czyszczeniu miejsc dokarmiania żubra w ilości 20 lokalizacji w każdym roku obowiązywania umowy.
• Przekazanie stanowisk dokarmiania przeznaczonych do oczyszczania nastąpi protokolarnie (Zlecenie). Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy) okaże lokalizację miejsc dokarmiania.
• Wykonawca może użyć sprzętu mechanicznego do czyszczenia paśniko-brogów, ale należy zwrócić szczególną uwagę na uniknięcie wszelkich uszkodzeń zabudowy oraz terenu wokół brogów.
• W ramach zamówienia należy dokonać usunięcia zarośli, niedokosów i zakrzaczeń, w miejscach przylegających do stanowisk dokarmiania.
• Usunięcie odchodów nagromadzonych w sąsiedztwie miejsc dokarmiania.
• Uprzątnięcie miejsc zimowego dokarmiania żubrów z pozostałości karmy oraz wywiezieniu zebranych nieczystości poza grunty Nadleśnictwa Hajnówka oraz przeprowadzenie dezynfekcji brogów preparatem biobójczym.
• Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania urobku powstałego z oczyszczania i śmieci z powierzchni, na której wykonywana jest usługa.
4. Posezonowa konserwacja brogów:
• Corocznie usługa będzie polegała na naprawie konstrukcji podłóg, wymianie uszkodzonych elementów (ok. 100 szt. okorowanych żerdzi, w każdym roku obowiązywania umowy), przybicie poprzecznych żerdzi uszkodzonych przez żubry – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
• Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował sprawnym sprzętem i narzędziami pomocniczymi oraz posiadał stosowne dla nich atesty.
5. Wykaz miejsc i lokalizacja stanowisk dokarmiania przeznaczonych do czyszczenia na terenie Nadleśnictwa Hajnówka:
L.p. Lokalizacja Opis obiektu
1 210Ca paśniko-bróg x1
2 419Ac paśniko-bróg x1
3 210Bs paśniko-bróg x1
4 390Bg paśniko-bróg x1
5 391Cc paśniko-bróg x3
6 247Cd paśniko-bróg x2
7 361Bf paśniko-bróg x2
8 391Cg paśniko-bróg x3
9 460Ag punkt dokarmiania
10 441Ac paśniko-bróg x1
11 334Bf paśniko-bróg x1
12 334Da punkt dokarmiania
13 414Dg paśniko-bróg x1
14 601Cd punkt dokarmiania
15 211Dh paśniko-bróg x1
16 628Db punkt dokarmiania
17 661Ba paśniko-bróg x1
18 694Ba paśniko-bróg x1
19 693Bg paśniko-bróg x1
20 697Ab paśniko-bróg x 2

6. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości prac w danym asortymencie, ze względu na możliwości wystąpienia siły wyższej jakiej nie można będzie przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji prac.
8. Prace do wykonania będą przekazywane do realizacji Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiającego poprzez wystawienie zlecenia. Przekazanie stanowisk dokarmiania przeznaczonych do oczyszczenia nastąpi protokolarnie (Zlecenie). Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy) okaże lokalizację miejsc dokarmiania.
9. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia śmieci z powierzchni, na której wykonywana jest usługa.
2) Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania mat sorpcyjnych pochłaniających oleje i biopaliwa.
3) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania olejów biodegradowalnych do urządzeń tnących.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn pracujących na powierzchniach leśnych w zawory odcinające, uniemożliwiające wyciek oleju w wyniku awarii systemu hydraulicznego.
5) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
6) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Hajnówka.
10. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg dojazdowych do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary umownej.
12. Zamawiający nie stawia warunków w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na umowę o prace przy realizacji zamówienia.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
SIWZ jest dostępny na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_hajnowka/zamowienia_publiczne
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla, Sprzątanie
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem, sprzątanie terenu
kody CPV 77100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się