Przetarg 10272479 - Część 1: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr...

   
Analizuj Zamówienie 10272479
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-20
przedmiot ogłoszenia
Część 1: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 129088N ul. Miodowej w Wilkasach”Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 129088N ul.
Miodowej w Wilkasach na odcinku od km 0000,00 do km 0277,58 o długości 277,58 m. Zakres Zadania nr 1 obejmuje wykonanie: jezdni jednojezdniowej dwukierunkowej o kategorii ruchu KR1, szerokości 5,00 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obustronnie w krawężnikach betonowych/opornikach betonowych na ławie betonowej z oporem, jednostronnego chodnika o szerokości 1,50 m z betonowej kostki brukowej, strona lewa, obustronnego chodnika w obrębie skrzyżowania z ul. Zacisze, pobocza żwirowego o szerokości 0,75 m, strona prawa, zjazdów zwykłych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, remontu przepustu w obrębie skrzyżowania z ul Lipową (dr. gminna nr 129083N), kanału technologicznego jako KTp1, KTu1 oraz studnie kablowe SKO-2g (8 szt.), zieleni i odwodnienia drogi (swobodny spływ wód do projektowanych rowów odwadniających korpus drogi do istniejącego rowu ul. Lipowej), przebudowę przełożenie gazociągu średniego ciśnienia oraz ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z: a) postanowieniami SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego ,b) dokumentacją techniczną, c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,d) warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,e) projektowanymi postanowieniami umowy,f) przedmiarami robót,Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające.Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest opracować projekt organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskać jego zatwierdzenie przez właściwy organ. Roboty winny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za oznakowanie robót, bezpieczeństwo ruchu i ewentualne utrudnienia związane z wykonywanymi robotami w obrębie placu budowy. Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające. w przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowiązujące normy, przepisy i warunki techniczne. W następnej kolejności należy opierać się na specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót.W ramach zadania Wykonawca zakupi i zamontuje tablicę informacyjną. Szczegółowy zakres informacji i wygląd tablicy Wykonawca ustali z Zamawiającym. Wymagania określone zostały w Załączniku nr 10 do SWZ.

Część 2: Zadanie nr 2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129088N ul. Miodowej w Wilkasach”.Zadanie nr 2 dotyczy:1) Wykonawca winien sprawować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129088N ul. Miodowej w Wilkasach”.2) Nadzorem inwestorskim winny być objęte wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 129088N ul. Miodowej obejmuje zakres przedstawiony w punkcie Rozdziale IV pkt 1 SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 13) Zakres zadań inspektora nadzoru inwestorskiego” opisany jest w załączniku nr 7b do SWZ Projekt umowy – Zadanie nr 2

RRG.271.02.2024


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00250639/01 z dnia: 2024-03-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-21 08:00
Po zmianie:
2024-04-09 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-21 08:05
Po zmianie:
2024-04-09 08:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-19
Po zmianie:
2024-05-08
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 71247000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10432195 2024-04-29
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Trawniki. 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Trawniki. 2. Przedmiot za...
10432541 2024-04-29
godz. 11:00
Podlaskie Przebudowa drogi gminnej w m. Olendy (działka nr ewid. 64) Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi gminnej Nr 108129B na odcinku długości ok. 1,47 km, znajdującej się w ter...
10433578 2024-04-30
godz. 09:00
Pomorskie BUDOWA ULICY RÓŻANEJ W JUSZKOWIE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy Różanej w Juszkowie wraz oraz uzyskaniem dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego ...
10399779 2024-04-30
godz. 11:00
Dolnośląskie Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin – etap III. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań:Zadanie nr 1 pn. „Przebudowa dr...
10184309 2024-04-30
godz. 11:30
Śląskie Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa drogi dojazdo...
10376073 2024-05-06
godz. 11:00
Podkarpackie Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów i rekultywacja gruntów dla projektu: ,,Scalenie gruntów wsi Łopuszka Wielka gm. ...
10378378 2024-05-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie wykonanie remontu nawierzchni parkingu idojazdu do garaży przy ul. Kasprowicza w Mogilnie.
10446610 2024-05-07
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Naprawy dróg leśnych gruntowych Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawie dróg gruntowych leśnych przy użyciu kruszywanaturalnego oraz profilowaniu dróg gru...
10398835 2024-05-07
godz. 10:00
Małopolskie Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRaba wraz z kładką nad rzeką Raba na terenie gminy Myślenice Przedmiot zamówienia stanowi budowa trasy rowerowej VeloRab...
9475069 2024-12-31
godz. 23:59
Mazowieckie Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym