Przetarg 8090129 - Część 1 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:...

   
Analizuj Zamówienie 8090129 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-21
przedmiot ogłoszenia
Część 1 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa dro
gi ul.Ochla - F.Stamma, ul.Ochla-Leśna w Zielonej Górze w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Ochla.2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, które obejmuje:- budowę drogi o długości ok. 490,00 m o nawierzchni jezdni z kostki bet. gr.8 cm; - budowę kanalizacji deszczowej;- pobocze z tłucznia kamiennego frakcja 0-31,5mm;- urządzenia bezpieczeństwa ruchu.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SWZ.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.6 do SWZ. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót i rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.7. W przypadku realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez poszczególnych wykonawców.8. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia, w żadnym stopniu nie może obniżać standardu i nie może zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w niniejszej SWZ, w szczególności w dokumentacji projektowej, a tym samym pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających ze SWZ.9. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.10. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.11. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.12. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.13. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust. 1 wzoru umowy.DO-ZP.271.23.2021
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się