Przetarg 7156803 - Cykliczne dostawy materiałów jednorazowego użytku dla...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7156803 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-14
przedmiot ogłoszenia
Cykliczne dostawy materiałów jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o.
Numer referency
jny: ZP.PN.17.2019

1.Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy materiałów jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o. o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik numer 5 – Formularz cenowy do niniejszej SIWZ. Określone w załączniku nr 5 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek, określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
Niniejsze zamówienie obejmuje 4 pakiety – wg załącznika nr 5 do SIWZ - formularz cenowy.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).
2. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej od poniedziałku do piątku wyłącznie do godz. 08:00- 14:00.
Towar pozostawiony poza apteką uważa się za niedostarczony zgodnie z umową.
b) termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem, chyba że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w następny dzień roboczy. Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.
c) Wykonawca umożliwi również realizację zamówienia na cito w terminie 24 godzin licząc od chwili złożenia zamówienia telefonicznego, faksem lub e-mailem.
d) każdy dokument rozliczeniowy (faktura) musi zawierać nr umowy, której dotyczy.
e) w przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym).
3. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami zamawiającego:
a) Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem. Na tą okoliczność koniecznym jest złożenie oświadczenia Wykonawcy, że oferowane przez niego wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, a świadectwa te zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego – Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pkt. 4.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się