Zlecenie 7757781 - Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy prac...

   
Zamówienie 7757781
źródło Internet
data publikacji 2020-10-16
przedmiot zlecenia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy prac remontowych i konserwatorskich, w obiekcie zabytkowym mających na celu stworzen
ie przestrzeni do organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych w ramach Cysterskiego Centrum Edukacji. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych i konserwatorskich, w obiekcie zabytkowym mających na celu stworzenie przestrzeni do organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych w ramach Cysterskiego Centrum Edukacji. Adaptacja budynku dawnego Arsenału obejmuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w wynikach badań architektonicznych i archeologicznych zachowanie istniejącej formy budynku arsenału i baszty Opackiej z niewielkimi korektami w elewacjach. Dla przywrócenia obronnego charakteru północnej ściany arsenału (pierwotny północny odcinek obwodu warownego) przewiduje się zamurowanie 3 wtórnych okien na piętrze i drzwi w poziomie przyziemia. W elewacji zachodniej arsenału przewidziano pokazanie w tynku śladu pierwotnego otworu wjazdowego o łukowym przesklepieniu oraz zamurowanie wtórnego okna w przyziemiu. W jednym z pomieszczeń na I piętrze odtworzony zostanie kominek. We wnętrzu eksponowane będą również polichromowane drewniane stropy po ich konserwacji. Podstawowa część poddasza pozostanie jednoprzestrzenna z eksponowaną zabytkową więźbą dachu. Ścianki wydzielające sień od pozostałych części poddasza będą w całości przeszklone ułatwiając ekspozycję wnętrza. W przestrzeniach między słupkami ścianek stolcowych utworzone będą muzealne aneksy wystawiennicze. W jednym z pomieszczeń na I piętrze odtworzony zostanie kominek. Istniejący budynek dawnych sanitariatów szkolnych przewidziano do rozbiórki. W tym miejscu planowane jest odtworzenie fragmentu pierwotnej budowli zlokalizowanej wzdłuż wschodniego muru obronnego opactwa. Projektowana ściana części piętrowej umieszczona będzie na przedłużeniu ściany południowej arsenału w kierunku wschodnim i zostanie nakryta dachem pulpitowym opartym na południowej ścianie baszty o nachyleniu identycznym jak dach arsenału. Część parterowa wysunięta przed lico południowej ściany arsenału nakryta zostanie dachem pulpitowym o podobnym nachyleniu. Całość części projektowanej flankowana będzie przez istniejący mur obronny od wschodu – z jego częściowym odtworzeniem oraz odtworzony fragment muru zachodniego wyprowadzony z zachodniej przypory arsenału. Oryginalny mur wschodni zostanie zachowany na dalszym odcinku w obecnych gabarytach z zabezpieczeniem jego korony przed erozją (pokrycie dachówką). Przed głównym wejściem planowane jest wykonanie podestu wejściowego oraz wyprofilowanie terenu w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym. Na przedłużeniu ściany wtórnego odcinka obwodu warownego (obecnie budynek hotelu) do połączenia z północną ścianą baszty Opackiej zaplanowano wzniesienie bramy zamykającej wjazd na teren opactwa. Zgodnie z dokumentacją techniczną zaplanowano dwie grupy robót: 1) roboty budowlane, przyłącza, instalacje elektryczne, instalacje gazowe, wod-kan, c.o. 2) odtworzenie i konserwacja polichromii. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu zamawiającego. Dołączone do niniejszego zapytania ofertowego przedmiary (zwane też Kosztorysem zerowym) stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego oraz wyceny prac konserwatorskich i nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowa i kompletna dokumentacja projektowa jest możliwa do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu terminu wizyty. 4. Dokumentacja projektowa, program prac konserwatorskich lub przedmiary mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, programie prac konserwatorskich lub przedmiarach pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w w/w dokumentach oraz będą nie gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 6. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY POPRZEZ UTWORZENIE CYSTERSKIEGO CENTRUM EDUKACJI W SULEJOWIE - ETAP I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty zabytkowe, obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45210000, 45212300, 45212350, 45212360
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się