Zlecenie 8900351 - Celem zamówienia jest realizacja usługi coachingowej i...

   
Zamówienie 8900351 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-12
przedmiot zlecenia
Celem zamówienia jest realizacja usługi coachingowej i szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu usługi wsparcia coachingowe
go, coachingu przywódczego oraz szkoleń w ramach testowania modelu EDU TRUMPO dla pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz kadry zarządczej przedsiębiorstw w ramach projektu „EDU TRUMPO”. Realizacja całości usługi obejmuje: 1. Przeprowadzenie usługi wsparcia coachingowego dla uczestników projektu – pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w ramach testowania i wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz superwizji/coachingu przywódczego dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw: a. Celem sesji coachingowych będzie umożliwienie autorefleksji (w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach) w zakresie indywidualnych uwarunkowań uczestników (np. motywacji, sytuacji zdrowotnej, osobistej itp.) oraz uwarunkowań środowiskowych w pracy, b. Superwizje/coaching przywódczy ma na celu wsparcie kadry pozwalające im na właściwe i efektywne wykorzystanie wypracowanych rozwiązań w zakresie treningu poznawczego pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym oraz ich potencjału w przedsiębiorstwach, c. Uczestnikami projektu biorącymi udział w sesjach coachingowych są pracownicy przedsiębiorstw w wielu przedemerytalnym i emerytalnym – 12 osób oraz osoby z kadry zarządzającej przedsiębiorstwami – 6 przedsiębiorstw, d. Łączny wymiar godzinowy realizacji wsparcia coachingowego obejmuje 320h (w tym 120h w fazie testowania oraz 200h w fazie wdrażania), średnio 10h na osobę (12 osób), e. Łączny wymiar godzinowy realizacji superwizji/sesji coachingowej obejmuje 256h (w tym 96 w fazie testowania oraz 160h w fazie wdrażania), średnio 16h na przedsiębiorstwo (6 przedsiębiorstw), f. Sesje coachingowe mogą odbywać się w formie indywidualnej lub/i grupowe w trybie stacjonarnym (kontakt bezpośredni) lub/i zdalnej (kontakt online). g. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji sesji coachingowych według wzorów i zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego i przekazywania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. h. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych godzin sesji coachingowych w danym okresie rozliczeniowym nie częściej niż raz w miesiącu. i. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane wg stawki godzinowej stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie za realizację sesji coachingowych i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. j. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących konsultacji osobistych oraz informowania Zamawiającego o postępach/stanie prowadzonych prac oraz wszelkich trudnościach z realizacją zaplanowanych działań. k. Miejsce realizacji usługi – cała Polska. l. W związku z pandemią COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu, formy oraz terminu realizacji usługi. m. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania powierzonych mu zadań w terminie i formie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę zadań w sposób określony powyżej z przyczyn losowych, związanych z pandemią COVID-19 (np. kwarantanna) Wykonawca nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia za niewykonaną pracę. 2. Przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach: a. Program szkolenia obejmuje problematykę działania modelu EDU TRUMPO, przygotowanie zmian organizacyjnych, sposoby motywowania i zachęcania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do udziału w treningu poznawczym, role i zadania przedsiębiorstwa. b. W ramach szkoleń przewidziano dla przedsiębiorstw biorących udział w testowaniu konsultacje bezpośrednie oraz na odległość c. Uczestnikami projektu testującymi wypracowane rozwiązania i biorącymi udział w szkoleniu są osoby z kadry zarządzającej przedsiębiorstwami – 6 przedsiębiorstw d. Łączny wymiar godzinowy na realizację szkolenia to maksymalnie 96 godzin szkoleniowych, średnio 16h na przedsiębiorstwo. e. Szkolenia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym (kontakt bezpośredni) lub/i zdalnej (kontakt online). f. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleń według wzorów i zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego i przekazywania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. g. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane wg stawki godzinowej stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie za realizację szkoleń i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. h. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym nie częściej niż raz w miesiącu. i. Realizatorzy usługi zobowiązani są do bieżących konsultacji osobistych oraz informowania Zamawiającego o postępach/stanie prowadzonych prac oraz wszelkich trudnościach z realizacją zaplanowanych działań. j. Miejsce realizacji usługi – cała Polska. k. W związku z pandemią COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu, formy oraz terminu realizacji usługi. l. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania powierzonych mu zadań w terminie i formie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę zadań w sposób określony powyżej z przyczyn losowych, związanych z pandemią COVID-19 (np. kwarantanna) Wykonawca nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia za niewykonaną pracę.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8990467 2022-07-05
godz. 09:30
CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE „Usługa opracowania materiałów e-learningowych i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Dostępny ChAT” Część 1: 1) Część 1 – Opracowanie materiałów e-learni...
9012969 2022-07-07
godz. 00:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska (10. edycji)
9012618 2022-07-08
godz. 00:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Przeprowadzenie dwudniowego Szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem w Procedurze Niebieskie Karty dla dwóch grup 15-osobowych, którego uczestnikami będą członkowie grup roboczych, na co d...
9009748 2022-07-08
godz. 07:30
13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GRUDZIĄDZU Usługa przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych KTO ROSOMAK - sprawa nr 52/2022 Część 1: ►Szkolenie instruktorów nadzoru eksploatacyjnego KTO ROSOMAK .1. Miejsce realizacji usługi...
9011060 2022-07-08
godz. 12:00
FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH CZĘŚĆ I: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 5-osobowych grup uczestników projektu „Nie-Sami-Dzielni II - ro...
9015832 2022-07-08
godz. 23:59
POMOC POTRZEBUJĄCYM FUNDACJA W LUBLINIE Fundacja Innowacji i Inspiracji w związku z realizacja projektu „Kluby seniora w Gminie Kamionka” w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne...
9010605 2022-07-11
godz. 23:59
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Lepszy widok na przyszłość 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia osiemnastu jednodniowych (8 godzin zegarowych/ dzień) warsztatów dla 10 uczestników. temat warsztat...
9010604 2022-07-11
godz. 23:59
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Lepszy widok na przyszłość”. Zakres usługi w szczególności obejmuje: D...
9011489 2022-07-15
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZALIN Zakup i montaż defibrylatorów AED Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 szt. defibrylatorów AED i montaż 38 szt. defibrylatorów AED w miejscach wskazanych przez Zamawiaj...
8980436 2022-07-15
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ŁODZI Działania edukacyjno – kulturalne ( w tym animacyjne oraz szkoleniowo – instruktażowe) wspomagające wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. placówek opiekuńczo – wychowawczyc...