Zlecenie 7839959 - Cel zamówienia: 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru...

   
Zamówienie 7839959 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-11-27
przedmiot zlecenia
Cel zamówienia: 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla za
mówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 3. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokonał podziału jednego zamówienia, na części, dla których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania a wartością decydującą o wyborze procedury każdej z części zamówienia, jest łączna wartość wszystkich części zamówienia. 4. Zapytanie ofertowe będzie dostępne w Informatorium Zamawiającego w Bytowie, na stronie internetowej Zamawiającego www.pds.org.pl oraz na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie produktów spożywczych, które zostaną wykorzystane podczas spotkań animacyjnych/warsztatów organizowanych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej: Lp. Produkty na spotkania animacyjne/warsztaty Ilość [szt./op.] 1. Mleko kartonikowe „Mleczna Kraina”, UHT 3,2% – 1 l - 50 szt. 2. Naturalna woda mineralna gazowana „Żywiec Zdrój”, butelka plastikowa – 0,5 l - 100 szt. 3. Naturalna woda mineralna niegazowana „Żywiec Zdrój”, butelka plastikowa – 0,5 l - 500 szt. 4. Kawa rozpuszczalna JACOBS CRONAT GOLD – 200 g - 35 szt. 5. Herbata „Lipton” – różne rodzaje (min. 20 szt./op.) - 50 op. 6. Ciastka BelVita – różne rodzaje, waga 300 g - 50 op.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się