Zlecenie 7492860 - Całodobowa ochrona fizyczna osiedla Eko Sękocin według...

   
Analizuj Zamówienie 7492860 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-20
przedmiot zlecenia
Całodobowa ochrona fizyczna osiedla Eko Sękocin według poniższej specyfikacji.
Pełnienie czynności ochrony mienia terenu os
iedla mieszkalno - biurowego Eko Sękocin zwanego w dalszej części niniejszego opisu Obiektem, obejmującym budynek biurowo- mieszkalny dwupiętrowy z poddaszem (biura oraz 3 lokale mieszkalne), zespół segmentów biurowych 21A, 21B, 21C (3 szt.), zespół segmentów mieszkalnych 21D, 21E, 21F (3 szt.), oczyszczalnię ścieków, budynek techniczny z agregatem prądotwórczym wraz z infrastrukturą techniczną (drogi, instalacje i place wewnętrzne oraz ogrodzenie terenu). Lokale mieszkalne oraz biurowe wyposażone są w kompletną armaturę łazienkową i kuchenną. W budynku biurowo-mieszkalnym dwupiętrowym znajduje się w pełni wyposażona kotłownia gazowa CO do ogrzewania pomieszczeń w tym budynku i w segmentach biurowych oraz stacja uzdatniania wody (obecnie nie wykorzystywana). W każdym z segmentów mieszkalnych znajduje się gazowy piec CO.
2. Ochrona Obiektu określonego w ust. 1 musi być pełniona całodobowo przez jednego agenta
ochrony.
3. Ochrona fizyczna Obiektu musi być wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne firmy ochroniarskiej.
4. Firma ochroniarska zobowiązana będzie do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy agentów ochrony zatrudnionych na Umowę o pracę, przeszkolonych w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony oraz posiadających niezbędne doświadczenia, nienaganną opinię i nie karanych. Ponadto każdy z agentów ochrony powinien być przeszkolony w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.
5. Agenci ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych powinni być wyposażeni w:
a) urządzenie monitorujące pozwalające na szybkie wezwanie grupy interwencyjnej,
b) kieszonkowe przyciski antynapadowe, których użycie w sytuacji zagrożenia powoduje przesłanie sygnału alarmowego do Centrum Alarmowego Firmy Ochroniarskiej,
c) telefon komórkowy,
d) system dokumentujący dokonywane obchody chronionego Obiektu, tak aby możliwym było szczegółowe ustalenie dokonanych obchodów, ich czas i miejsc nimi objętych,
e) jednolite ubrania służbowe z umieszczonym w sposób widoczny logo firmy ochroniarskiej.
6. Środki techniczne wymienione w pkt. 5 stanowiące własność firmy ochroniarskiej zostaną na jej koszt zdemontowane z Obiektu z dniem rozwiązania Umowy.
7. Agenci ochrony przy wykonywaniu czynności ochronnych zobowiązani będą do wykonywania czynności ochroniarskich oraz sprawowania czynności w recepcji Obiektu, a w szczególności do:
1
a) sprawowania kontroli nad ruchem osobowym - w tym do nie wpuszczania na teren
Obiektu osób nie posiadających zezwolenia,
b) prowadzenia nieregularnych obchodów chronionego terenu, sprawdzenie czy w budynkach są zamknięte wszystkie okna i drzwi, sprawdzenie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych, gaszenie zbędnego oświetlenia w częściach wspólnych,
c) udzielania pomocy i informacji interesantom (w tym informowanie personelu o przybyłym gościu lub przesyłce),
d) współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji i straży pożarnej,
e) w wypadkach jakichkolwiek zagrożeń natychmiastowego wezwania załogi interwencyjnej lub odpowiednich służb porządkowych lub policji.
f) dbania o porządek i właściwie wykorzystywanie miejsc na parkingu wewnętrznym,
g) wykonywania drobnych prac porządkowych na terenie Obiektu przy wykorzystaniu
narzędzi i materiałów Zleceniodawcy (w tym do utrzymywania porządku przy wejściu do budynku głównego oraz bramie wjazdowej na osiedle w sezonie letnim i zimowym).
8. W czasie trwania Umowy firma ochroniarska winna zapewnić:
a) stały skład zespołu agentów ochrony na terenie Obiektu, zatrudnionych na Umowę o pracę, pracujących w systemie zmianowym umożliwiającym właściwe wykonywanie obowiązków,
b) opiekę dwóch koordynatorów, zatrudnionych na Umowę o pracę, umożliwiającą ciągłą współpracę z zespołem agentów oraz ze Zleceniodawcą,
c) całodobową gotowość załogi interwencyjnej do podjęcia działania w sytuacji zagrożenia i kontrole prewencyjne o różnych porach dnia i nocy,
d) całodobowy nadzór w Centrum Alarmowym nad bezpieczeństwem obiektu i czynnościami agentów,
e) oznakowanie obiektu tablicami firmy ochroniarskiej,
f) pełne ubezpieczenie - od odpowiedzialności firmy oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej i NNW całego zespołu agentów,
g) przestrzeganie ochrony informacji niejawnych.
D. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości zamówienia
na usługi, które są przedmiotem niniejszego postępowania.
Powyższe zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powoła się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się