Przetarg 7658913 - Budynek nr 2 (garaż WKU Kielce) remont budynku zgodnie z...

   
Analizuj Zamówienie 7658913 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-25
przedmiot ogłoszenia
Budynek nr 2 (garaż WKU Kielce) remont budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo- kosztorysową
Numer referencyjny:
Zp92/20

1. Przedmiot zamówienia stanowi remont budynku nr 2 (garaż WKU Kielce) zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową.
2. Zakres przewidzianych prac obejmuje przede wszystkim:
1) Remont posadzek we wszystkich pomieszczeniach polegający na wykonaniu nowych posadzek z żywicy epoksydowej,
2) Naprawa rys i pęknięć w ścianach. Miejscowa naprawa dachu (20%)
3) Wyburzenie murków (lad) w pom. nr, 1, 2 i 3.
4) Wyburzenie ścianki g-k w pom. nr 1’
5) Zdemontowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami pomiędzy pom. 1 i 2 oraz 2 i 3 – 2 szt. wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych do 90cm/200cm,
6) Udrożnienie przewodów wentylacyjnych i wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych wewnątrz i na zewnątrz,
7) Skucie zmurszałych tynków, na wysokości ok. 1 m nad posadzką na ścianie tylnej, oczyszczenie osuszenie, odgrzybienie i wykonanie nowych tynków III kat. cem-wap.
8) Oczyszczenie, gruntowanie oraz malowanie wszystkich belek stalowych,
9) Docieplenie stropu wełna mineralna gr. 15cm na ruszcie, konstrukcji g-k
i przykręcenie płyty gipsowo kartonowej wodoodpornej.
10) Uzupełnienie opaski budynku wzdłuż altanki wraz z montażem cieku
z elementów betonowych 25x33x8cm wzdłuż budynku aż do placu asfaltowego,
11) uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej przed pomieszczeniem nr 2,
12) remont kanału w pomieszczeniu nr 8, wymiana przykrycia z desek oraz oczyszczenie i pomalowanie obramowania z kątownika,
13) wymiana obróbek blacharskich i uszczelnienie termiczne nadproży nad bramami i drzwiami zewnętrznymi,
14) remont murku ogrodzeniowego wraz z wymiana obróbek blacharskich - na murku należy skuć zmurszały tynk, osuszyć, odgrzybić i oczyścić po czym wykonać ponownie tynk cementowy. Całość murku oczyścić z odpadającej farby zagruntować i pomalować farba silikonową.
15) remont elewacji tylnej budynku, zerwanie istniejącej supremy, osuszenie, oczyszczenie muru i docieplenie styropianem gr. 5cm z wyprawą tynkarską cienkowarstwową. Kolor jak istniejąca elewacja.
16) odkopanie i zaizolowanie fundamentów
17) Wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczenia nr 1.
18) remont instalacji centralnego ogrzewania w obrębie pomieszczeń nr 1, 2 i 3.
19) remont instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, oświetlenia polegający na wymianie na nową rozdzielnicę główną TG, która zlokalizowana będzie
w pomieszczeniu magazynu nr 1.
20) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary i próby zgodnie z normą PN-ICE 60364-6-61 „Sprawdzenia odbiorcze”. Zakres podstawowych pomiarów obejmuje:
a) pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych
b) pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
c) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Sprawdzenie powinno dokonywać się testerem lub metodami technicznymi,
d) sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540160099-N-2020 z dnia: 2020-08-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2020-10-20
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2020-11-20UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540170584-N-2020 z dnia: 2020-09-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2020-09-09, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2020-09-16, godzina: 08:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się