Przetarg 6711147 - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6711147 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-04-17
przedmiot ogłoszenia
Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z moderni
zacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM
Numer referencyjny: SKMMU.086.17.19
Wartość bez VAT: 48 300 000.00 PLN

1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, wykonanie robót budowlanych, dostawy urządzeń, budowa i integracja systemów teletechnicznych oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ - projekt umowy – wraz załącznikiem: Program funkcjonalno-użytkowy. Z uwagi na poufny (stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego) charakter dokumentu: „Załącznik A do PFU – Inwentaryzacja systemu bezpieczeństwa dla Centrum Gdynia Główna oraz stacji/przystanków linii kolejowej nr 250”, Zamawiający zastrzega, że zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2a oraz 37 ust. 6 ustawy Pzp dokument ten zostanie udostępniony Wykonawcy w postaci elektronicznej po uprzednim przesłaniu wniosku o udostępnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. wraz z Zobowiązaniem do jej zachowania – Załączniki nr 8 i 9 do SIWZ. Wniosek wraz ze zobowiązaniem należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@skm.pkp.pl. Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, chyba, że Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy należy złożyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, linie kolejowe, tramwajowe, projekt budowlany, projekt linii kolejowej, tramwajowej
kody CPV 31200000, 31600000, 32000000, 35121300, 35123100, 35123500, 44211100, 45000000, 45111000, 45111220, 45111290, 45200000, 45230000, 45232332, 45234000, 45234100, 45234120, 45262400, 45262500, 45311200, 45312100, 45312200, 45314000, 45314300, 45314320, 45320000, 45400000, 45410000, 45421000, 45431000, 45442100, 45450000, 48000000, 51600000, 71000000, 71300000, 71320000, 71322000, 72000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się