Przetarg 10278441 - Budowa zagospodarowania terenu z budową boisk...

   
Analizuj Zamówienie 10278441 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Budowa zagospodarowania terenu z budową boisk sportowych.Zamówienie w ramach realizacji zadania powierzonego przez Inwestora – Pow
iat Sokólski z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka: Remont dróg powiatowych w Gminie Szudziałowo i Sokółka zniszczonych wskutek kryzysu na granicy. Część XIV Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce. Część XV Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.1. Zamówienie obejmuje: 1.1. Zadanie 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o konstrukcji z drewna klejonego z powłoką membranową oraz przeprojektowanie obiektu w zakresie niezbędnym w celu dostosowania do projektowanego zadaszenia, 2) budowę boiska wielofukcyjnego o wymiarach 2392x4442 cm, powierzchnia pola do gry 20x40m wraz z zadaszeniem o konstrukcji z drewna klejonego z powłoką membranową. Boisko o nawierzchni sportowej, elastycznej, poliuretanowej o łącznej grubości 16 mm. Zamówienie obejmuje również dostawę bramek, słupków, siatek tablic i koszty niezbędnych do gry.1.2. Zadanie 2 - Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.1) budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 5600x2800 cm z bieżnią dookólną 200 metrową i wpisania w nią bieżnią 60 m oraz bieżnią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą wraz z wyposażeniem oraz oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem,2) budowę obiektów małej infrastruktury: ławki, kosze na śmieci, tablice wyników, 3) trybuny, parkingi, drogi dojazdowe,4) remont zapleczy sanitarnych,5) remont istniejących utwardzeń..2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:1) urządzenia terenu budowy,2) zainstalowania podliczników wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii3) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,7) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,10) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,11) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót.4. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Rozdziale II. Projektowane postanowienia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Powyższe wymagania określają w szczególności:1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań6. Uwaga: Szczegółowy opis nawierzchni stanowi załącznik nr 12 do SWZ - Opis nawierzchni sportowych.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, Rozdział II – VI.

PPDB.DZ-OB.Rb.263.1.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00231564/01 z dnia: 2024-03-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-03-08 12:00
Po zmianie:
2024-03-12 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-03-08 12:05
Po zmianie:
2024-03-12 12:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-04-05
Po zmianie:
2024-04-09
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Projektowanie, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża obiekty sportowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, boiska, zagospodarowanie terenu, projekt budowlany, projekt drogowy, projekt konstrukcji, konstrukcje inne
kody CPV 9331200, 37410000, 45000000, 45111200, 45111291, 45111300, 45200000, 45212200, 45310000, 45321000, 45330000, 45331000, 45332000, 45332400, 45400000, 45421000, 45421100, 45430000, 45442100, 45443000, 71220000, 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty sportowe , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , boiska , zagospodarowanie terenu , projekt budowlany , projekt drogowy , projekt konstrukcji , konstrukcje inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10154403 2024-04-30
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi gminnej nr 102641L od km 0+000,00 do km 1+095,00 w miejscowości Zastawie i Wólka Zastawska. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: „Rem...
10384202 2024-04-30
godz. 10:00
Pomorskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ul. Pszennej w Baninie (nr 157018G) na odcinku od skrzyżowania o ruchu okrężnym ul. Pszennej z ul. Polnego Wiatru do skrzyżowania ul. P...
10432222 2024-05-06
godz. 09:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4 w Katowicach - Etap II. Zakres robót obejmuje w...
10426832 2024-05-06
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa budynku operacyjno-szkoleniowego (modułowego) na potrzeby DO RSZ wraz z infrastruktur...
10395723 2024-05-06
godz. 11:00
Łódzkie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Wincentów w woj. łódzkim” Przedmiotem zamówienia...
10446603 2024-05-06
godz. 12:00
Mazowieckie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie (Kielochówka)”Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako dzia...
10428633 2024-05-07
godz. 09:00
Śląskie Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca za...
10439072 2024-05-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie miejsc postojowych, dla aut osobowych, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej 24, ul. Bezpiecznej 36 i Jugosłowiańskiej 113 (20 szt.) Dostarczenie i montaż blokad parkingowych w i...
10450800 2024-05-10
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót:- roboty przygotowawcze,- roboty ziemne,- odwodnienie k...
10425111 2024-05-17
godz. 10:50
Podlaskie Remont, naprawa, konserwacja, wykonanie niektórych elementów infrastruktury drogowej – nawierzchnie, elementy korpusu drogi, elementy sieci odwodnienia, oznakowanie poziome na drogach kr...