Przetarg 8365190 - Budowa wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie...

   
Analizuj Zamówienie 8365190 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-31
przedmiot ogłoszenia
Budowa wielopoziomowego parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
BL-IX.272.2.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00188967/01 z dnia: 2021-09-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
20
Po zmianie:
264
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1) O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych);
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli:
− wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego. Każde z zamówień misi spełniać łącznie następujące warunki: wartość robót budowlanych co najmniej 4 000 000 zł brutto każda, powierzchnia użytkowa obiektu nie mniejsza niż 1500 m2.
− wykonał w sposób należyty w okresie w ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi, które polegały na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu budowlanego, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2, na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę.
− wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu utrzymania obiektu o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2.
Przez utrzymanie Zamawiający rozumie wypełnianie standardów utrzymania Infrastruktury oraz zapewnianiu dostępności w zakresie co najmniej utrzymania technicznego (jak np. malowanie ścian, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, wykonywanie planowanych remontów, konserwacja dźwigów osobowych), utrzymania czystości wewnątrz obiektu i na zewnątrz obiektu (usuwanie odpadów z ciągów komunikacyjnych czy terenów zieleni).
− dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą pełniąca rolę głównego projektanta posiadającą:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, doświadczenie w zakresie wykonywania w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacji projektowych przy zamówieniach obejmujących zaprojektowanie budynku lub budowli o wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 5 mln zł brutto każda;
− dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika budowy, posiadającą:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową oraz doświadczenie w kierowaniu budową przy realizacji w ostatnich pięciu latach przed upływem składania wniosków co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie obiektu budowlanego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 7 mln zł brutto.
Po zmianie:
1) O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych);
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli:
− wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego. Każde z zamówień misi spełniać łącznie następujące warunki: wartość robót budowlanych co najmniej 4 000 000 zł brutto każda, powierzchnia użytkowa obiektu nie mniejsza niż 1500 m2.
− wykonał w sposób należyty w okresie w ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi, które polegały na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu budowlanego, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2, na podstawie której wydane zostało pozwolenie na budowę.
− wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu obiektu parkingowego o powierzchni użytkowej co najmniej 1500 m2.
Przez utrzymanie Zamawiający rozumie wypełnianie standardów utrzymania Infrastruktury oraz zapewnianiu dostępności w zakresie co najmniej utrzymania technicznego (jak np. malowanie ścian, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, wykonywanie planowanych remontów, konserwacja dźwigów osobowych), utrzymania czystości wewnątrz obiektu i na zewnątrz obiektu (usuwanie odpadów z ciągów komunikacyjnych czy terenów zieleni).
− dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą pełniąca rolę głównego projektanta posiadającą:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, doświadczenie w zakresie wykonywania w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dokumentacji projektowych przy zamówieniach obejmujących zaprojektowanie budynku lub budowli o wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 5 mln zł brutto każda;
− dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika budowy, posiadającą:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową oraz doświadczenie w kierowaniu budową przy realizacji w ostatnich pięciu latach przed upływem składania wniosków co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie obiektu budowlanego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 7 mln zł brutto.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Dokumenty składane wraz z ofertą wstępną: aktualne na dzień składania ofert wstępnych oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Po zmianie:
Dokumenty składane wraz z ofertą wstępną: aktualne na dzień składania ofert wstępnych oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-30 10:00
Po zmianie:
2021-10-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-30 10:30
Po zmianie:
2021-10-14 10:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45200000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8476124 2021-11-04
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU „Przebudowa dróg powiatowych” Część 1: 1) Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży- budowa chodnika.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:-roboty pomiarowe-robo...
8474922 2021-11-04
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIEBODZINIE Budowa przejścia dla pieszych -Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin Przedmiotem niniejszego postępowania jest:- wykonanie ...
8480899 2021-11-05
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W PODDĘBICACH Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Powiecie Poddębickim Część 1: część nr 1 obejmuje przebudowę i budowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3705E i Nr 5...
8475258 2021-11-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KARTUZY 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej.2. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących...
8480973 2021-11-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY MAŁKINIA GÓRNA „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II” Przedmiotem zamówienia.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rostki Wielkie”. ...
8482039 2021-11-08
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn. 1 Przedmiot i zakres zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówieni...
8482083 2021-11-09
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych powiatu ostrowieckiego Część 1: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętok...
8471398 2021-11-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŻUROMINIE ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4641W ul. Szpitalnej w Żurominie” –zaprojektuj i wybuduj” – poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak i mieszkańców powiatu.Planowana inwestycja...
8483752 2021-11-16
godz. 12:00
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA DRMG 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w sąsiedztwie ul. Narwickiej w Gdańsku w ramach zadania Budżet Obywatelski 2020: „Piesz...
8480504 2021-11-29
godz. 09:00
BYTOMSKIE MIESZKANIA W BYTOMIU Zaprojektowanie i wykonanie nowego zagospodarowania części podobszaru nr 10 – Bytom Śródmieście w ramach projektu pn. Rewitalizacja podobszarów nr 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark