Przetarg 7329653 - Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Gen. Andersa 7-7c i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7329653 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-12
przedmiot ogłoszenia
Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Gen. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy Pl. Św. Anny 1-3d
Numer referencyjny: DTE – 340 / 10/
02/ 2020

3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wiat śmietnikowych dostosowując je do składowania odpadów segregowanych z wykonaniem zgłoszenia zamiaru budowy przy ul. Gen. Andersa 7-7c, 8-8a oraz przy Pl. Św. Anny 1-3d realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego.
Zakres zamówienia obejmuje:
3.1.1 Opracowanie projektu
3.1.2 Wykonanie zaprojektowanych robót
3.1.3 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
3.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych tzw. równoważnych - koncepcyjnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym integralną część SIWZ, tj. takich które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Jeżeli Wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie materiałów równoważnych, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego wskazania w ofercie materiałów równoważnych oznaczać będzie wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów wskazanych w załączonych do SIWZ dokumentów. Za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry nie gorsze z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są nie gorsze pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. Propozycje materiałowe ostatecznie zatwierdza Zamawiający na podstawie opinii Inspektora Nadzoru na bazie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających parametry techniczne zaproponowanych materiałów.
3.3 Dodatkowe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia.
Na etapie realizacji robót (w tym organizacji placu budowy i składowania materiałów) wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy, określonych w Systemie Zarzadzania Publicznymi Terenami Zieleni dla miasta Tychy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie.

3.4 Szczegółowy zakres zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
3.5 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45 00 00 00 – 7 – prace budowlane
45 11 10 00 – 8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45 22 30 06 – 6 – roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45 22 32 00 – 1 – roboty w zakresie różnych konstrukcji
branża Budowlana - obiekty, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża obiekty małogabarytowe, konstrukcje inne
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się