Przetarg 7590663 - Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Nasutów przy...

   
Analizuj Zamówienie 7590663 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-15
przedmiot ogłoszenia
Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Nasutów przy drodze wojewódzkiej 828 i Park&Ride
Numer referencyjny: IZP: 271.11
.2020

1.Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Nasutów przy drodze wojewódzkiej 828 i Park&Ride

2. Zakres Inwestycji obejmuje między innymi:
Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu przesiadkowego park & ride w m. Nasutów.
W ramach zadania zostanie wykonana pętla autobusowa wraz z parkingiem na 10 stanowisk,
w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz chodnikami. Zostanie również uporządkowany
teren działki, na której realizowana będzie inwestycja.
Pętlę autobusową projektuje się jako jezdnie manewrową o szerokości 6 m z peronem
o szerokości 2,0 – 4,0 m po prawej stronie. Po lewej stronie projektuje się miejsca parkingowe
ukośne o wymiarach 2,5x 5,0 m oraz chodnik o szerokości 2,0 m.
W planie występują 2 załamania osi, które wyłuczono łukami poziomymi o promieniach R = 20
i 15 m.
W miejscu zjazdów oraz przejść dla pieszych należy zaniżyć krawężnik.
Lokalizację wszystkich elementów pokazano na rysunku „Plan zagospodarowania terenu”.

Rozwiązanie wysokościowe
Projektowana pętla zostanie dowiązana wysokościowo do istniejących jezdni w miejscach
włączeń oraz terenu przyległego, infrastruktury podziemnej, bilansując w miarę możliwości
roboty ziemne (wykop – nasyp).

Przekroje konstrukcyjne
Grupa nośności podłoża G3. W podłożu zalegają pyły, glina pylasta.
Przyjęto kategorię ruchu KR3
Konstrukcja pętli autobusowej i parkingu:
kostka betonowa grubości 8cm
podsypka grysowa 2/5 o grubości 3 cm
podbudowa z betonu C 8/10 o grubości 10 cm
kruszywo stabilizowane cementem C3/4 o grubości 15 cm
grunt stabilizowany cementem C1,5/2 o grubości 10 cm
Konstrukcja chodnika i ścieżki rowerowej:
kostka betonowa grubości 6 cm
podsypka grysowa 2/5 o grubości 4 cm
kruszywo stabilizowane mechanicznie o grubości 10 cm
grunt stabilizowany cementem C1,5/2 o grubości 10 cm
Obramowanie nawierzchni jezdni, projektuje się:
- przy wyjeździe na drogę wojewódzką nr 828, krawężnik najazdowy 15x22 cm „wtopiony” na
ławie betonowej C12/15 z oporem,
- obramowanie parkingu i pętli autobusowej - krawężnik betonowy 20x30 cm „wystający” na
ławie betonowej C12/15 z oporem.
Na styku chodnika z terenem istniejącym należy ustawić obrzeże betonowe 6x20cm – kolor szary.
Nawierzchnia zatok autobusowych i pętli autobusowej – kolor kostki szary.
Nawierzchnia chodnika – kolor kostki szary.
Zjazd – kolor kostki szary.
Kolor kostki na parkingu – miejsca postojowe i jezdnie manewrowe – szary. Wyznaczenie
stanowisk postojowych kostką w kolorze grafitowym.
Krawężniki 20x30 cm w kolorze szarym. Obrzeża 6x20 cm w kolorze kostki.
Projektuje się również wyposażenie terenu w małą architekturę, w szczególności wiatę
autobusową, ławki, kosze na śmieci zlokalizowane w pobliżu ławek oraz stojaki na rowery.
Ławki o betonowej podstawie z betonu płukanego i blacie z tworzywa (recyklatu o dużej
odporności).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139106-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45112000, 45233000, 45233222, 45233252
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się