Przetarg 8632917 - Budowa ul.Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 8632917 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-30
przedmiot ogłoszenia
Budowa ul.Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina w ramach zadania:Budowa drogi, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowe
j i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu, część III

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na budowie drogi w ciągu ul. Marsa na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) wykonanie robót budowlanych składających się na przedmiot zamierzenia budowlanego: - budowa drogi o długości ok. 650m w ciągu ul. Marsa, ze skrzyżowaniem typu rondo wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, zjazdami, oraz placem do zawracania;- budowa kanalizacji deszczowej jako instalacji odprowadzającej wodę z powierzchni komunikacyjnych;- budowa oświetlenia ulicznego;- przebudowa gazociągu Ø250;- zabezpieczenia gazociągu;- zabezpieczenia gazociągu średniego ciśnienia;- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyniesione przejście dla pieszych w ciągu ul. Jowisza;b) wykonanie następujących robót:- zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy;- wykonanie robót przygotowawczych (obsługa geodezyjna, nadzory branżowe z gestorami sieci), rozbiórkowych i tymczasowych;- wycinka i usunięcie drzew i krzewów - pożytki związane z wycinką drzew należy przekazać do Miejskiej Składnicy Drewna przy ul. Matejki 68. Ilość drewna do rozliczenia określa się zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 822/IK/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.08.2013r. w sprawie Zasad pozyskania drewna z terenów nieleśnych Miasta Zabrze;- wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją;- wykonanie robót wykończeniowych;- odtworzenie terenów naruszonych podczas wykonywania robót;- zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jest zobowiązany do wywozu i utylizacji odpadów powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych na legalne składowisko, zgodnie z Ustawą o odpadach i przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transportu, utylizacji odpadów;- likwidacja zaplecza budowy;c) wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu);d) wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu;e) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania robót;f) przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla wykonanych budowli;g) opracowanie dokumentacji powykonawczej;h) opracowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych budowli do użytkowania i dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy właściwym organom;i) stosowanie się do zapisów wszystkich uzgodnień oraz warunków wydanych w ramach opracowywania dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim dotyczą one przedmiotu umowy

DR.260.36.2021.PG


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00020908/01 z dnia: 2022-01-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 18.01.2022 roku do dnia 16.02.2022 roku., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Po zmianie:
1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 26.01.2022 roku do dnia 24.02.2022 roku., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-18 10:00
Po zmianie:
2022-01-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-18 11:00
Po zmianie:
2022-01-26 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00030800/01 z dnia: 2022-01-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na/lub obejmującą budowę i/lub przebudowę drogi publicznej o wartości brutto min. 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) oraz o powierzchni min. 6000 m2 (słownie: sześć tysięcy metrów kwadratowych) oraz
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na/lub obejmującą budowę i/lub przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy min. DN 250 mm i długości min. 150 m
Uwagi:
1. W przypadku podmiotów działających wspólnie, warunek zdolności technicznej podlega sumowaniu.
2. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny, potwierdzający należyte wykonanie robót.
B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:
Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej:
1. kierownik budowy – 1 osoba, spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej i/lub z kostki betonowej i/lub z kostki granitowej i/lub innych materiałów o łącznej powierzchni min. 6000 m2 (słownie: sześć tysięcy metrów kwadratowych);
2. kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
3. kierownik robót sanitarnych w zakresie sieci kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
4. kierownik robót sanitarnych w zakresie sieci gazowych - co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy min. DN 250 mm i łącznej długości min. 150 m.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz kierownika robót sanitarnych w zakresie sieci gazowych przez jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji robót wymienionych w pkt 3 i 4.
Uwaga:
1) w przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.
2) Wykaz osób wskazany w pkt. B. powyżej powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy.
3) wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.
4) W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333), jak również ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r., poz. 1646 z późn. zm.).
5) Wskazane w pkt. XIV ust. 2 d) punkt B ppkt 1-4 SWZ osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
Po zmianie:
A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na/lub obejmującą budowę i/lub przebudowę drogi publicznej o wartości brutto min. 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) oraz o powierzchni min. 6000 m2 (słownie: sześć tysięcy metrów kwadratowych) oraz
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na/lub obejmującą budowę i/lub przebudowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy min. DN 250 mm i długości min. 150 m
Uwagi:
1. W przypadku podmiotów działających wspólnie, warunek zdolności technicznej podlega sumowaniu.
2. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny, potwierdzający należyte wykonanie robót.
B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:
Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej:
1. kierownik budowy – 1 osoba, spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót drogowych na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej i/lub z kostki betonowej i/lub z kostki granitowej i/lub innych materiałów o łącznej powierzchni min. 6000 m2 (słownie: sześć tysięcy metrów kwadratowych);
2. kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
3. kierownik robót sanitarnych w zakresie sieci kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
4. kierownik robót sanitarnych w zakresie sieci gazowych - co najmniej 1 osoba spełniająca poniższe warunki:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
doświadczenie: co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót na zadaniach polegających na/lub obejmujących budowę i/lub przebudowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy min. DN 250 mm i łącznej długości min. 150 m.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót sanitarnych w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz kierownika robót sanitarnych w zakresie sieci gazowych przez jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji robót wymienionych w pkt 3 i 4.
Uwaga:
1) w przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.
2) Wykaz osób wskazany w pkt. B. powyżej powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy.
3) wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.
4) W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333), jak również ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r., poz. 1646 z późn. zm.).
5) Wskazane w pkt. XIV ust. 2 d) punkt B ppkt 1-4 SWZ osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 26.01.2022 roku do dnia 24.02.2022 roku., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Po zmianie:
1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 03.02.2022 roku do dnia 04.03.2022 roku., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-26 10:00
Po zmianie:
2022-02-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-26 11:00
Po zmianie:
2022-02-03 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00042135/01 z dnia: 2022-01-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 03.02.2022 roku do dnia 04.03.2022 roku., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Po zmianie:
1. Wysokość wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 08.02.2022 roku do dnia 09.03.2022 roku., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-03 10:00
Po zmianie:
2022-02-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-03 11:00
Po zmianie:
2022-02-08 11:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 34922100, 45000000, 45110000, 45111200, 45122000, 45220000, 45230000, 45231200, 45232130, 45233120, 45233140, 45233220, 45233222, 45233290, 45316110, 45450000, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8902581 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WITNICA Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu – IV Etap. Część 1: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach. Część 2: Przebudow...
8923550 2022-06-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY WŁADYSŁAWÓW „Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” Przedmiotem zamówienia jest budowa rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmunto...
8923868 2022-06-07
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 505 w m. Młynary 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w zakresie budowy chodnika i sieci kanalizacji...
8927143 2022-06-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY PUŁAWY Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L ul. Parkowa od km 0+003,00 do km 0+195,40 w m. Góra Puławska Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 107951...
8930053 2022-06-09
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻORY Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi ul. Mikołowsk...
8889483 2022-06-09
godz. 23:59
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WTÓRMEX SP. Z O.O. SP.K. Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego przetwarzania złomu stalowego i metali kolorowych Wykonanie prac wraz z zakupem niezbędnych materiałów dla zadania polegającego na utwar...
8906834 2022-06-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Roboty budowlane polegające na rozbudowie skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej Numer referencyjny: ZP-I.271.31.111.2022 Przedmiotem zamówienia jest...
8902967 2022-06-14
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY OLSZTYN Rozbudowa układu drogowego przez budowę ul. Plażowej i modernizację ul. Pstrowskiego w Olsztynie Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2022.a 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa układu drogow...
8919800 2022-07-14
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ukladanie kostki brukowej Zlecę ulozenie 290 metrow kwadratowych polbruku (Polbruk Triada) na dzialce domku jednorodzinnego. Dzialka plaska. Wiecej informacji udziele osobiscie tylko e-mail...
8928620 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zjazd przez rów na działkę w Żelechowie Witam Zlecę wykonanie zjazdu przez rów na działkę w Żelechowie. W sprawiem szczegółów proszę o kontakt