Przetarg 7709121 - Budowa ulicy Jesiennej w Zamościu Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7709121
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-22
przedmiot ogłoszenia
Budowa ulicy Jesiennej w Zamościu
Numer referencyjny: IM-ZP.272.40.2020.MS

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Jesie
nnej w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I. Daszyńskiego, Jesiennej w Zamościu”
2. Zakres robót obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
Wykonawca robót zobowiązany jest do odzyskania materiałów z rozbiórki i przekazania ich Zamawiającemu we wskazane miejsce (przez materiały z rozbiórki rozumie się: destrukt powstały podczas frezowania nawierzchni, kostkę brukową betonową z rozbiórki, krawężniki betonowe nadające się do ponownego wbudowania, obrzeża nadające się ponownego wbudowania). Materiały z rozbiórki nie mogą być zmieszane lub zanieczyszczone gruntem powstałym podczas rozbiórki mechanicznej lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Wykonawca po dokonaniu rozbiórki materiałów sporządzi protokół z wykazem ilościowym i przekaże go do Zamawiającego celem weryfikacji i akceptacji.
2) branża drogowa:
budowa ulicy poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego, chodnikiem, zjazdami indywidualnymi, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, budowę brakujących przyłączy sanitarnych i wodociągowych, wymianę lamp oświetleniowych na lampy typu LED, montaż trzech nowych słupów oświetleniowych. Stan projektowany wysokościowo dostosowano do stanu istniejącego w ul. Granicznej i projektowanego w ul. Zagrodowej. Spadki poprzeczne ulicy ukształtowano jako jednostronny. Spadki podłużne zjazdów dostosować do istniejących rzędnych terenowych na bramach wjazdowych (max do /- 5%), nowe zjazdy pochylenie podłużne nie większe niż /- 5%. Dopuszcza się przesunięcia zjazdu do posesji w obrębie danej działki nie zmieniając parametrów zjazdu. Parametry drogi: droga gminna, klasa drogi D, prędkość projektowa V = 30 km/h, kategoria ruchu KR1, szerokość pasa ruchu 2,5-3,00 m, nawierzchnia bitumiczna, spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny - 2%, szerokość pasa drogowego waha się od 9,75 m do 18,0 m, połączenie krawędzi projektowanej jezdni z krawędziami ulicy Granicznej wykonano łukami o promieniach R=6m Przekrój projektowanej ulicy posiada: dwa pasy ruchu o łącznej szerokości od 5m do 6m o nawierzchni bitumicznej ograniczonej obustronnie krawężnikiem wystającym; po lewej stronie chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2m ograniczony z zewnątrz obrzeżem betonowym.
3) branża sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej,
4) branża elektryczna - wymiana istniejących słupów i opraw oświetleniowych oraz montaż dodatkowych słupów z oprawami LED,
5) branża teletechniczna
6) wykonanie map powykonawczych w ilości 5 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) w formacie PDF.
3. W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania go we własnym zakresie.
4. W przypadku remontu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami i zgłosić do odbioru użytkownikowi, tj. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.
5. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ, oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych.
6. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego Wykonawcę, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorszą właściwość i jakość w stosunku do opisywanej. Zamawiający informuje, że w przypadkach, w których wskazał w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawarł w pkt 26 SIWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
8.Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
9. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: Lubelskie, miasto: Zamość, osiedle Rataja, ulica Jesienna.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540192514-N-2020 z dnia: 2020-10-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540198324-N-2020 z dnia: 2020-10-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IZAMAWIAJĄCY
Punkt: I.4) KOMUNIKACJA:
W ogłoszeniu jest:
I.4) KOMUNIKACJA:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13 (Ratusz), w pokoju nr 7 (Sekretariat Prezydenta Miasta)

W ogłoszeniu powinno być:
I.4) KOMUNIKACJA:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Oferty należy składać w formie pisemnej w Wydziale Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zamość - 22-400 Zamość, ul. Ormiańska 11 (I piętro, pokój nr 14).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-15, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 10:00,
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45200000, 45230000, 45231300, 45231400, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się