Przetarg 7902086 - Budowa trasy rowerowej n terenie gminy Miłoradz Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7902086 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Budowa trasy rowerowej n terenie gminy Miłoradz
Numer referencyjny: ZP.271.22.2020

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie k
ompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie na jej podstawie robót budowlanych przedsięwzięcia „Budowa trasy rowerowej na terenie gminy Miłoradz” w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn”. Dodatkowo w ramach zamówienia należy wykonać oznakowanie szlaku rowerowego.
Szczegółowe warunki realizacji zadania i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) – Załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowe zapisy odnośnie Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Miłoradz znajdują się w Projekcie wykonawczym Stałej Organizacji Ruchu stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
W związku z opracowywaniem dokumentacji zagospodarowania terenu należy wykonać projekt infrastruktury drogowej z przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Przewidywana łączna długość ścieżki rowerowej do wybudowania to około 1 638,28 m.
Projektowana budowa ma spełniać kryteria właściwe tego typu obiektów. Spełnienie tych postulatów ma zapewnić zarówno rozwiązania w zakresie geometrii skrzyżowań, niwelety projektowanej ścieżki, jej nawierzchni, sposobu wykonania robót ziemnych oraz komplet urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego). Planowana budowa ścieżki rowerowej ma w okresie najbliższych kilkudziesięciu lat i w założonym okresie trwałości nawierzchni i urządzeń drogowych, zapewnić niezmienne, bezpieczne warunki użytkowania przez wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierujących pojazdami, pieszych oraz rowerzystów. Budowa ścieżki rowerowej zapewni dostęp do innych dróg publicznych. Obsługa komunikacyjna nieruchomości położonych przy drodze odbywać się będzie poprzez zjazdy indywidualne oraz publiczne.
PODSTAWOWE PARAMETRY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ :
Odcinek nr 1
• łączna długość ścieżki rowerowej : 998,91 mb
• szerokość ścieżki rowerowej 3.0 m, nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego; początek odcinka – dowiązanie do granicy z działką nr 24; koniec odcinka – dowiązanie do zjazdu znajdującego się
na działce nr 127 oraz 68;
• kategoria ruchu KR1;
• zjazdy z betonu asfaltowego;
• odwodnienie poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych;
• oznakowanie poziome i pionowe na całym odcinku ulicy;
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Odcinek nr 2
• łączna długość ścieżki: 639, 37 mb
• szerokość ścieżki rowerowej 2.5 m, nawierzchnia ścieżki z betonu asfaltowego; dowiązanie
do krawędzi drogi powiatowej; początek odcinka – od zjazdu na działkę nr 97, wraz z wykonaniem w/w zjazdu; koniec odcinka – zjazd na działkę nr 75/2, wraz z wykonaniem w/w zjazdu;
• kategoria ruchu KR1;
• zjazdy z betonu asfaltowego;
• chodniki z betonowej kostki brukowej;
• odwodnienie poprzez nadanie spadków podłużnych oraz poprzecznych, wykonanie ścieków podchodnikowych;
• oznakowanie poziome i pionowe na całym odcinku ulicy;
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się