Przetarg 10110915 - Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem,...

   
Analizuj Zamówienie 10110915 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-27
przedmiot ogłoszenia
Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z o
biektów w Orzyszu

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu działki 159/4 obręb 0001 Orzysz polegająca na budowie tężni solankowej wraz z budynkiem sanitarnym, grotą solną, obiektami małej architektury, utwardzeniami terenu, ogrodzeniem, oświetleniem oraz urządzeniami niezbędnymi do korzystania z obiektu w Orzyszu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią dokumentacje projektowe - załącznik nr 8 do SWZ.Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wobec czego Wykonawca zapewnia, że finansował będzie inwestycję w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w § 19 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.Poza wyżej wymienionym zakresem zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:- wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej wymagane pozwolenia administracyjne, dziennik budowy / robót, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty zatwierdzenia materiałów, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych,- opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji obiektu i urządzeń, a w okresie gwarancji utrzymanie i konserwacja tężni wraz z wymianą solanki.- opracowania bilansu powykonawczego robót związanych z urządzeniem terenów zieleni wraz z instrukcją pielęgnacyjną,- wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu, obiektu budowlanego, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych w formie graficznej (pdf) i opisowej - tabele określające ich liczbę / ilość oraz ceny jednostkowe,- zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

WPF.271.19.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00540531/01 z dnia: 2023-12-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 zł.

W przypadku podania kwoty sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

• Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 1 robotę budowlaną, z której
 co najmniej jedna robota budowlana obejmowała swoim zakresem budowę jednej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto

• Osoby: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

 jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

 jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.).
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 zł.

W przypadku podania kwoty sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

•Doświadczenie Wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 1 robotę budowlaną, z której:
➢co najmniej jedna robota budowlana obejmowała swoim zakresem budowę jednej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto lub
➢co najmniej jedna robota budowlana obejmowała swoim zakresem zagospodarowanie terenu wraz z budową budynku użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 50 m2 oraz wartości min. 1 500 000,00 zł brutto
•Osoby: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
➢jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
➢jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
➢jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


Kierownik budowy i kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.).


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00541104/01 z dnia: 2023-12-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-12 10:00
Po zmianie:
2023-12-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-12 10:05
Po zmianie:
2023-12-15 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-10
Po zmianie:
2024-01-13


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00553705/01 z dnia: 2023-12-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-15 10:00
Po zmianie:
2023-12-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-15 10:05
Po zmianie:
2023-12-19 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-13
Po zmianie:
2024-01-17


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00559086/01 z dnia: 2023-12-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-19 10:00
Po zmianie:
2023-12-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-19 10:05
Po zmianie:
2023-12-21 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-17
Po zmianie:
2024-01-19


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00565357/01 z dnia: 2023-12-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-21 10:00
Po zmianie:
2023-12-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-21 10:05
Po zmianie:
2023-12-27 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-19
Po zmianie:
2024-01-25
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża obiekty inne, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń, mała architektura
kody CPV 45000000, 45100000, 45111000, 45111200, 45111291, 45112000, 45112711, 45212100, 45212140, 45223000, 45223200, 45231600, 45232451, 45233161, 45233250, 45310000, 45315700, 45320000, 45330000, 45400000, 45450000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty inne , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zagospodarowanie terenu , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10280308 2024-03-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Koszenie terenów zielonych wraz z wycinką samosiejek jednorocznych na terenie PGE Energia Ciepla S.A. - Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ
10279868 2024-03-11
godz. 09:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K Bryzdzyn – Tunel – Miechów w miejscowości Podleśna Wola i Pstroszyce Drugie w km 8+375 - 11+025, dł. 2,650 km.Za...
10279079 2024-03-11
godz. 09:00
Śląskie „Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w zakresie remontów oraz usuwania awarii na terenie ...
10278431 2024-03-11
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowana w ra...
10279876 2024-03-11
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg Część 1: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - modernizację jezdni na nawierzchnię bitumiczną...
10282171 2024-03-12
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa (wykonanie utwardzenia) drogi dojazdowej do Sali pożegnań Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do Sali pożegnań, polegająca w głównej mierze na wykonan...
10280474 2024-03-14
godz. 08:30
Opolskie „Rewaloryzacja dawnego założenia „Gaju Bohaterów” przy zbiorniku Kwadratówka na terenie Parku Wolności w Brzegu” – II postępowanie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowl...
10280481 2024-03-14
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna-Zęgwirt II etap”. Zadanie ubiega się o dofinansowanie ze śr...
10280921 2024-03-14
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego – Parku Tężniowego Pociejewo Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Zielonego Podwórka Miejskiego - Parku Tężnio...
10268387 2024-03-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzynka 4.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej G1003P w miejscowości Skrzynka, na którą składa się: wykonanie nawie...