Przetarg 7471211 - Budowa szaletu miejskiego Numer referencyjny: WRG.271.5.2020...

   
Analizuj Zamówienie 7471211
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-08
przedmiot ogłoszenia
Budowa szaletu miejskiego
Numer referencyjny: WRG.271.5.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie zaprojektuj i w
ybuduj szaletu miejskiego w Międzyrzeczu.
2. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
1) Kompleksowe wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii/decyzji/warunków i uzgodnień niezbędnych do uzyskania, w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na budowę budynku szaletu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.
2) Realizacja robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i uzyskane pozwolenie na budowę.
3) W ramach zadania również należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK wokół budynku szaletu miejskiego, które pełnić będzie jednocześnie ciąg komunikacyjny. Ponadto należy również wykonać dowiązanie wykonanej nawierzchni z istniejącym (w ciągu ulicy Ściegiennego) chodnikiem.
4) Z uwagi na fakt, iż planowane roboty kolidują z istniejącym kablem zasilającym oświetlenie, należy uwzględnić również przełożenie kabla.
5) Zakres prac projektowych oraz docelowo robót budowlanych winien uwzględniać rozwiązania szczegółowo określone w załączonym do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia Programu Funkcjonalno Użytkowego (P.F.U.).
6) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy szaletu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,
7) Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z geodezyjnymi pomiarami wykonanych elementów robót.
3. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego.
5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszelkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą
w Świętym Wojciechu m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń wod.-kan. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw.
6. Na etapie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację i uzgodnienie Zamawiającego co do przyjętych przez siebie rozwiązań.
7. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.
8. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje ze zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w P.F.U. znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi bądź roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jednocześnie, z uwagi na stosunkowo krótki termin realizacji, Zamawiający dopuszcza technologię prowadzenia robót z elementów prefabrykowanych.
10. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. obejmującą wartość zamówienia i okres realizacji zamówienia. W przypadku gdy termin realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu zgodnie z warunkami umownymi zmiany tego terminu Wykonawca będzie musiał przedłużyć termin polisy OC o wymagany czas do zakończenia robót budowlanych. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.
12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy na opracowanie dokumentacji i na wykonanie robót budowlanych.
13. Do odbioru robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.
14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu wykonujących roboty wszystkich branż niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540079814-N-2020 z dnia: 2020-05-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 10:00
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty inne, obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 45000000, 45111200, 45210000, 45311200, 45330000, 45400000, 71220000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się