Przetarg 6794492 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzelce-Kolonia...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6794492 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-28
przedmiot ogłoszenia
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzelce-Kolonia
Numer referencyjny: GK.271.2.2019

Zakres przedmiotu zamówienia o
bejmuje:
1) Budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Strzelce – Kolonia w tym:
a) Roboty rozbiórkowe
b) Roboty ziemne
c) Fundamenty
d) Ściany fundamentowe
e) Konstrukcja parteru
f) Konstrukcja dachu z pokryciem
g) Ścianki działkowe
h) Podłoża pod posadzki
i) Tynki wewnętrzne
j) Okładziny ścian i malowanie
k) Podłogi i wykładziny
l) Ślusarka okienna, drzwiowa i elementy kowalskie
ł) Elewacja
m) Opaska i utwardzenie terenu
n) Ogrodzenie
o) Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne
2)Instalacje sanitarne w tym:
a) Instalacja wodociągowa
b) Instalacja kanalizacyjna
c) Instalacja wentylacji
3) Przyłącza sanitarne w tym:
a) Przyłącze wodociągowe
b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej
4) Instalacja elektryczna w tym:
a) Instalacja elektryczna i odgromowa
b) Instalacja niskoprądowa
Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.
Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne.
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45212300, 45231300, 45315300, 45315600, 45315700, 45316100, 45330000, 45331200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się