Przetarg 8038265 - „BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ –...

   
Analizuj Zamówienie 8038265 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-24
przedmiot ogłoszenia
„BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – Zagospodarowanie terenu i uzbrojenie działek terenu SAG”

1.Przedmiotem zamówi
enia jest: BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ–Zagospodarowanie terenu i uzbrojenie działek terenu SAG: budowa dróg wewnętrznych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na działkach 1110/32, 1110/33, 1111, 1112, 1113/5, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1663, 1664, 1665 w miejscowości Babice.• Budowa drogi wewnętrznej nr 1 o dł. 260m o szer. jezdni 7,00m• Budowa drogi wewnętrznej nr 2 o dł. 580m o szer. jezdni 6,00m• Budowa drogi wewnętrznej nr 3 o dł. 130m o szer. jezdni 6,00m• Budowa drogi wewnętrznej nr 4 o dł. 22m o szer. jezdni 6,00m• Budowa 5 przepustów drogowych rurowych betonowych fi 1200mm ze ściankami czołowymi betonowymi zbrojonymi wraz z wykonaniem umocnienia wlotów i wylotów.• Remont rowów odpływowych poprzez profilowanie dna i skarp – dno szer. 1,00m, skarpy o pochyleniu 1:1,5• Budowa systemu odwodnienia układu ulic w postaci kanalizacji deszczowej z 5 wylotami do rowów odpływowych. Długość sieci kanalizacji deszczowej 844,7 m.b.• Budowa sieci oświetleniowej układu ulic -26 szt. latarni oświetlenia ulicznego. Długość sieci oświetlenia ulicznego ok. 969,5 m.b.2.Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności : 1) ROBOTY ZIEMNE2) ROBOTY DROGOWE.3.Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku Nr 7 do SWZ - dokumentacja techniczna.

Wb.271.3.2021
branża Drogownictwo
podbranża zagospodarowanie terenu
kody CPV 34996000, 45111000, 45111200, 45231000, 45233000, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się