Przetarg 8652398 - Budowa skateparku w Bystrzycy, budowa siłowni zewnętrznej...

   
Analizuj Zamówienie 8652398 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-14
przedmiot ogłoszenia
Budowa skateparku w Bystrzycy, budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workout w Lizawicach oraz budowa siłowni zewnętr
znej w Niwniku w gminie Oława – w formule zaprojektuj i wybuduj

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) inwestycji polegającej na budowie skateparku w Bystrzycy, siłowni zewnętrznej z elementami street workout w Lizawicach oraz siłowi zewnętrznej w Niwniku w gminie Oława.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:– opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego wraz z mapami do celów projektowych,– uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji w zakresie projektowanych elementów,– opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jeżeli będzie wymagany przez zarządców dróg, uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,– uzyskanie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bez sprzeciwu,– budowę zaprojektowanych obiektów,– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zakończenia robót bez sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych1) BystrzycaPowierzchnia terenu przeznaczona na skate park: ok. 600-700m2Powierzchnia projektowanej terenu skate parku: ok. 400-450m2Ilość urządzeń skate parku: 62) NiwnikPowierzchnia terenu przeznaczona na siłownię zewnętrzną: ok. 200m2Powierzchnia projektowanej terenu siłowni: ok. 60m2Ilość urządzeń siłowni: ok. 53) LizawicePowierzchnia terenu przeznaczona na siłownię i street workout: ok. 500m2Powierzchnia projektowanej terenu siłowni i street workout: ok.120-150m2Ilość urządzeń siłownię i street workout: ok. 5 Ilość urządzeń Street Workout ok. 5Tereny na których zlokalizowane będą urządzenia sportowe poddane zostaną kompleksowej modernizacji dla poprawy ich parametrów użytkowych obiektu - w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia, nasłonecznienia, odwodnienia itp. Wykonanie placów rekreacyjnych będzie polegać na :• Przygotowaniu nawierzchni pod urządzenia,• Montażu urządzeń skateparku, siłowni zewnętrznych i street Workuto, • Montażu wyposażenia dodatkowego: ławek, koszy na śmieci,• Wykonaniu opcjonalnego oświetlenia placów z wykorzystaniem lamp hybrydowych z panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi,• Ewentualnym ogrodzeniu terenów rekreacyjnych, • Uporządkowaniu terenu z wykonaniem trawników, nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:– uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych, w szczególności: uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem zabytków i jeżeli będzie wymagane uzyskanie oraz wypełnienie wymogów decyzji konserwatora zabytków wraz z poniesieniem kosztów wynagrodzenia i prac archeologa; uzyskanie pozwolenia na budowę; uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,– właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych,– właściwe i zgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie robót budowlano-montażowych,– zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej PFU) sporządzony przez ABI BUD-Serwis, ul.55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 6. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi projekt (wzór) umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

RG.271.1.2022.ZP
branża Projektowanie, Tereny zielone
podbranża projekt terenu zielonego, place zabaw
kody CPV 45000000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt terenu zielonego , place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8880411 2022-05-19
godz. 09:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem oraz wymianę piasku na placach zabaw, siłowniach plenerowych i wybiegach dla psów - 2022 r...
8880642 2022-05-19
godz. 10:00
26 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BUDOWA STREFY ZABAWY DLA DZIECI W PRZEDZIALE WIEKOWYM 6-11 LAT NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDYNI Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót w zakresie kształtowania i wyposażeni...
8905920 2022-05-20
godz. 00:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie, polegająca na dostawie oraz montażu nowych urządzeń na placu zabaw - dwóch zestawów zabawowych. Zestaw zabawowy 1 - wymag...
8898502 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD GMINY CZERWIN BUDOWA TERENU REKREACYJNO - INTEGRACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHY, GM. CZERWIN
8905275 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŻARY Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Mirostowice Dolne poprzez zakup i dostawę urządzeń rekreacyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na p...
8900024 2022-05-30
godz. 10:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa”. Realizacja zadania obejmuje:• ...
8906060 2022-05-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY IWANISKA „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Planta, Kujawy, Marianów - Gmina Iwaniska” Część 1: Zadanie 1 - Budowa wiaty grillowej, placu zabaw, siłowni plenerowej małej arch...
8907337 2022-05-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY MĘCINKA Część 1: Część 1 zamówienia: : „Budowa placów zabaw na terenie gminy Męcinka- budowa placu zabaw w m. Piotrowice- Osiedle”Lokalizacja: działka nr 592/35 Piotrowice – Osiedle, obręb Piotrowic...
8906989 2022-05-31
godz. 10:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GIBACH „Zagospodarowanie terenu – budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Gibach w ramach małej rewitalizacji” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, polegając...
8906987 2022-06-02
godz. 10:30
URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA BURLOCH ARENA – dokładamy atrakcji” – budowa boiska do koszykówki i siatkówki wraz z montażem urządzeń zabawowych dla dzieci starszych przy ul. Bytomskiej w Rudzie Śląskiej. Przedmiotem zam...