Przetarg 8863175 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szerokie,...

   
Analizuj Zamówienie 8863175 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-25
przedmiot ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szerokie, Konopnica i Zemborzyce Podleśne

Część 1: 1) CZĘŚĆ I: Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Szerokie.Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach CZĘŚCI 1 obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej począwszy od studni rozprężnej SR2 do studni S521 wraz z odnogami oraz przepompownią ścieków P2 oraz całość dokumentacji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie działki 90/4 w miejscowości Szerokie.Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków oraz studnie pomiarowe opisane w projekcie budowlanym oraz w SWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Konopnica. Szczegółowe informacje zostały wskazane w załączniku Nr 7 do SWZ „OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMY MONITORUJĄCEGO” . Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 5. Wymagania jakościowe i materiałowe.Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno–użytkowym tych materiałów i urządzeń określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Część 2: 1) CZĘŚĆ II: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konopnica.Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach CZĘŚCI II obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej oraz przepompownią ścieków P2 zgodnie z dokumentacją projektową – cały arkusz mapy nr 1 oraz nr 3.Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków oraz studnie pomiarowe opisane w projekcie budowlanym oraz w SWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Konopnica. Szczegółowe informacje zostały wskazane w załączniku Nr 7 do SWZ „OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMY MONITORUJĄCEGO” . Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.1. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Część 3: 3) CZĘŚĆ III: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zemborzyce Podleśne.Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach CZĘŚCI III obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejącej studni C46B do końca opracowania, zgodnie z załącznikiem graficznym.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

IPP.271.9.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00149107/01 z dnia: 2022-05-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-10 09:00
Po zmianie:
2022-05-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-10 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-08
Po zmianie:
2022-06-14
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45111200, 45231300, 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8912657 2022-05-27
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LEGNICY „Utrzymanie kanalizacji deszczowej” do 31.12.2022r z podziałem na 2 części. Część 1: Czyszczenia sieci, spustów, studni - roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej w 2022 roku,Zamówienie ob...
8854186 2022-05-30
godz. 11:15
PARK ŚLĄSKI Otoczenie hali wystaw Kapelusz. ETAP 2 – remont nawierzchni wraz z remontem budynku „Bratek” oraz wymianą osadnika Numer referencyjny: 11/PN/RB/2022/AS Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...
8905895 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NIDZICA „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ...
8905879 2022-06-01
godz. 08:15
URZĄD MIASTA I GMINY WOLSZTYN Budowa drogi w Komorowie. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Budowa drogi w Komorowie”.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę drogi wewnętrznej - ciągu pieszo-jezdnego o dł...
8910664 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA CHĘCINY Budowa IV cz. Etap I i II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenac...
8909194 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD GMINY KOBIELE WIELKIE Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobiele Małe Przedmiotem zamówienia jest realizacj...
8906675 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY PONIATOWA Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystyc...
8899538 2022-06-02
godz. 12:00
URZĄD MIASTA BIAŁA PISKA ,,Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Biała Piska” - Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 1. Przedmiote...
8910210 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SŁAWKÓW Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, polegających na zaprojektowaniu oraz...
8881188 2022-06-21
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Realizacja robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją" Numer referencyjny: 9090/IRZR2/08397/02327/22/P Przedmiotem ninie...