Przetarg 8145081 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i...

   
Analizuj Zamówienie 8145081 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-19
przedmiot ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów oraz studni głębinowej w miejscowości Milanów

Część 1 „B
udowa studni głębinowej w miejscowości Milanów”. 1)Opracowanie dokumentacji projektowej studni głębinowej w Milanowie zgodnie z warunkami opisanymi w PFU (zał. Nr 1 do SWZ oraz zał. Nr 1a i 1c do SWZ) zawierającej:-projekt budowlany opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 poz.1609) - w formie papierowej ( 5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);-sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze). Wersja elektroniczna Dokumentacji powinna zostać opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:- Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),- Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf),2)uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych, decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. „Prawo geologiczne i górnicze”, „Prawo budowlane”, „Prawo wodne”, ”Prawo ochrony środowiska” wraz z aktami wykonawczymi, a także m.in. dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wraz z zatwierdzeniem, operatu wodnoprawnego oraz wszystkich innych nie wymienionych a koniecznych i niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,3)uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia ( jeśli dotyczy ),4)wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z PFU ( załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Załączniku Nr 1a i 1c do SWZ. 5)wykonanie obsługi geodezyjnej ( jeśli dotyczy).Szczegółowy opis w załączniku nr 1a i 1c do SWZ.

Część 2 „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kostry i Milanów”1)Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami opisanymi w PFU (Zał. Nr 1 do SWZ) oraz Zał. Nr 1b do SWZ zawierającej:- projekt budowlany opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 poz.1609) - w formie papierowej ( 5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze). Wersja elektroniczna Dokumentacji powinna zostać opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:- Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png),- Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf),2)uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych, decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. „Prawo budowlane”, „Prawo wodne”, ”Prawo ochrony środowiska” wraz z aktami wykonawczymi, oraz wszystkich innych nie wymienionych a koniecznych i niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,3)uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia ( jeśli dotyczy ),4)4) wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 i Załącznikiem 1b do SWZ 5)uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ( jeśli dotyczy)6) obsługę geodezyjną związaną z budową sieci kanalizacyjnej.7)Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac.8)Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami posesji na które będzie oddziaływać inwestycja (jeśli dotyczy).IN.271.KS.2021
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45111200, 45232150, 45255110, 45262200, 71320000, 71351910
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się