Przetarg 8165222 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy...

   
Analizuj Zamówienie 8165222 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci k
analizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskich Saperów wraz ze zbiornikiem wód retencyjnych - etap II. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o projekt budowlany, wykonawczy, warunki pozwolenia na budowę oraz o wytyczne Zamawiającego określające zakres drugiego etapu inwestycji. Teren objęty inwestycją jest terenem, na którym wcześniej odbywały się ćwiczenia wojskowe, dlatego też prace należy prowadzić z należytą ostrożnością. 2. Zakres etapu II. Przedmiotem zamówienia – etapu II jest wykonanie części z opracowania projektowego – Budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie wraz z adaptacją istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny wód opadowych i roztopowych. Zakres etapu II obejmuje budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej: 1) odcinki od studni D12-D12a-D13 fi 500 mm i długości 50 mb oraz fi 315 mm i długości 43,5 m; 2) odcinki od studni D1-D14-D15-D16-D17-D18-D19-D20-D21 fi 250 mm i długości 197,5 mb oraz fi 315 mm i długości 105 m; 3) odcinek od studni D21-Dist. fi 400 mm długości 26,5 m wykonanie przewiertem sterowanym pod ulicą Wojska Polskiego z zastosowaniem wiertnicy sterowalnej; 4) odcinek od zbiornika do przepompowni Wyl 1 fi 250mm długość 15 m i Wyl 2 fi 200 długość 17,5 m oraz rurociąg tłoczny PE fi 110 mm PN10 długość 1m; 5) budowę przepompowni – studnia fi 1200 mm; 6) przebudowę zbiornika retencyjnego z umocnieniem skarp; 7) budowę ogrodzenia zbiornika (340 mb) z bramą ogrodzeniową, z furtką rozwieraną wypełnioną panelem. Brama o wymiarze 3 m szerokości i 1,5 m wysokości, z zamknięciem uniemożliwiającym wstęp osobom niepowołanym. 3. Prace towarzyszące: - odtworzenie terenu, przywrócenie do stanu pierwotnego przy zastosowaniu zasad zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osób ze szczególnymi problemami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.); - sprawdzenie wykonania rurociągu – kamerowanie wraz z opisem na nośniku elektronicznym; - prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem geologicznym; - wytyczenie w terenie i namierzenie wybudowanych obiektów w terenie przez geodetę; - opcjonalne stosowanie igłofiltrów, pomp szlamowych; - zabezpieczenie ewentualnie napotkanej infrastruktury technicznej: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. 4. Szczegółowy zakres robót opisany został w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

BZP.271.3.3.2021
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45232130
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się