Przetarg 8930034 - „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w...

   
Analizuj Zamówienie 8930034 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-25
przedmiot ogłoszenia
„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku”

3.1Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie
realizacja przedsięwzięcia budowlanego, pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej przy ul.Fabrycznej w Świdniku. Zakres prac obejmuje wykonanie około 82m ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, przyległej do istniejącego chodnika. Ewentualne naprawy istniejącego chodnika, zmiana lokalizacji dwóch latarni ulicznych. W ramach zadania należy wykonać:3.2Dokumentacja projektowa3.2.1W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy:a)Projekt budowlany zawierający projekt zagospodarowania terenu oraz wszystkie niezbędne branżowe projekty architektoniczno-budowlane np. projekt zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i ciepłowniczej itp.),b)Projekty wykonawcze branżowe,c)Projekty rozbiórek (jeżeli będą wymagane) wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami i zgodami właścicieli,d)Informacja BIOZ,e) Aktualna mapę do celów projektowych ( w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf),f)Przedmiar robót i kosztorysy Wykonawcy,g)Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,h)Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, obejmujące obszar oddziaływania projektowanych inwestycji, zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem,i)Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni określający usytuowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji,j)Operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany),k)Opinia geotechniczna (ustalenie warunków gruntowo-wodnych do projektowania),l)przedmiary, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,m) Inne opracowania niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.3.2.2Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia itp.:a)Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotu zamówienia,b)Wniosek i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (jeżeli będzie wymagana),c)Wniosek i decyzja pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),d)Wniosek i ostateczne zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.e)Prawomocne pozwolenie na budowę lub pozwolenie na prowadzenie robót na podstawie zgłoszenia robót.f)Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt: Aktualną mapę do celów projektowych (w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf), Wypis i wyrys z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, Warunki i uzgodnienia od gestorów sieci, Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia, Wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia.3.3 Roboty budowlaneRoboty budowlane wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt.3.3.1 W ramach robót budowlanych:a) przygotowanie terenu pod budowę w tym: rozbiórki wraz z utylizacją, wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wyprofilowanie terenu, roboty ziemne. W związku z przygotowaniem terenu budowy należy uwzględnić istniejące obiekty, warunki gruntowo-wodne podłoża, oraz istniejące sieci przebiegające w terenie.b) usunięcie kolizji,c) wykonanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,d) profilowanie terenów zielonych i zakładanie trawników na terenach objętym robotami budowlanymi i oddziaływaniem budowy,e) roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów,f) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,g) wykonanie i dostarczenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) umożliwiających zasilenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w wersji papierowej i elektronicznej zwektoryzowanej w formacie dxf).h) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z wypełnionym wnioskiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdniku o zgłoszenie zakończenia prac budowlanych i przystąpieniu do użytkowania.3.4 Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia Planowana do budowy ścieżka rowerowa powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).Konstrukcja planowanej modernizacji placu zgodna z PFU Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku.3.5 Przedmiot umowy określa:a) Program funkcjonalno-użytkowy,3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 1 do SWZ).

WIZP-Z 271.17.2022
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45000000, 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9018438 2022-07-20
godz. 11:30
URZĄD GMINY MSZCZONÓW Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowę infrastruktury drogowej w gminie M...
9020520 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Remont/modernizacja drogi gminnej Nr 104086E relacji droga przez Sługi gm. Góra św. Małgorzaty”. W ramach remontu/modernizacji drogi g...
8986529 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Opracowanie dok. projektowej na rozbudowę ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego Numer refere...
9013386 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY POŚWIĘTNE „Przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa – Brudzewice (droga gminna 107255E i 107057E)” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa fragmentu drogi na odcinku droga krajowa ...
9011261 2022-07-22
godz. 09:30
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu budowy przystanków wiedeńskich – przystanek „Bzowa – Centrum Zajezdnia”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlan...
9012048 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIKOŁÓW Przebudowa ul Plebiscytowej w Mikołowie - budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni jezdni 4.1. Zakres prac:• kompleksowa przebudowa jezdni wg dokumentacji ZRID od km 0+290 do km 0+530...
8953587 2022-07-25
godz. 11:15
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.1.2022 Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciąg...
8999043 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowa ulic Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną Numer referencyjny: SIM/ZP/P/28/2022 Wykonanie infrastruktury Przystanku Szc...
8955389 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** ukladanie kostki Zlecę ułożenie kostki nostalit gr 4 cm pod basen ogrodowy średnica 4 metry najlepiej z materiałem
9024737 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STARACHOWICE Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Radomskiej i ul. Szkolnej w Starachowicach – część 1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. Bankowej w Starachowicach – cz...