Przetarg 6889016 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej...

   
Analizuj Zamówienie 6889016 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-07-10
przedmiot ogłoszenia
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2
Numer referencyjny: WI.ZP.271.11.2019

1. Przedmiotem zamówien
ia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec, w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec-etap 2.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) Etap I – faza projektowa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji do zgłoszenia robót budowlanych-zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem opisanym w Programie funkcjonalno-użytkowym;
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości 95 m w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej Wąbrzeźno-Lembarg w miejscowości Myśliwiec-na podstawie opracowanej i zaakceptowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. W przypadku określenia w Programie funkcjonalno-użytkowym przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie przewidzianych rozwiązań technicznych. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, typu urządzenia oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty.
5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób wykonujących wszystkie czynności związane z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni bitumicznych.
5.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;
- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
5.3. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt 5.1. czynności oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
5.4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 5.1 czynności.
5.5. Za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.1 czynności wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną określoną w § 20 projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1a. ustawy, który stanowi że zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540169239-N-2019 z dnia: 2019-08-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-20, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-12, godzina 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540235148-N-2019 z dnia: 2019-11-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-08-20, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-12-12, godzina 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540266149-N-2019 z dnia: 2019-12-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-12-12, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-01-21, godzina 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540006649-N-2020 z dnia: 2020-01-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:2020-01-21 godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:2020-02-28 godzina 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540032542-N-2020 z dnia: 2020-02-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-02-28 godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-03-30 godzina 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540052353-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-03-30 godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-04-30 godzina 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540071349-N-2020 z dnia: 2020-04-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :2020-04-30 godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :2020-05-29 godzina 09:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233161, 45233162, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się