Przetarg 7765865 - Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie...

   
Analizuj Zamówienie 7765865 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-20
przedmiot ogłoszenia
Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie – I etap
Numer referencyjny: GKMiOŚ.271.11.2020.AW

1. Prze
dmiotem zamówienia jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie (działka nr 178 obręb 5 miasta Nowogard) w postaci ściany urnowej o wysokości ca 2,5 m dostępnej z dwóch stron. Długość 1 modułu (I etap) ściany urnowej ca 15 mb - 126 szt. nisz urnowych. Lokalizacja kolumbarium wyznaczona zgodnie z częścią graficzną projektu.
2. Informacje na temat szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tym samym jej integralną część.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
2) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót;
3) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót;
4) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej;
5) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru;
6) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. Operatu kolaudacyjnego, który zawierać powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami;
7) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie (jeśli zajdzie konieczność).
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty inne
kody CPV 45000000, 45112714, 45215400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się