Przetarg 7855851 - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 46...

   
Analizuj Zamówienie 7855851
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-03
przedmiot ogłoszenia
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku, ul. Słonimska 38
Numer referencyjny: DIN-II.271.31.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rob
ót budowlanych, polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku o salę gimnastyczną
z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez DF-Studio Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski z Białegostoku, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie.
4. W ramach zamówienia należy dokonać wycinki drzew kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem. Drewno pozyskane z wycinki należy uporządkować zgodnie z uregulowaniami określonymi w Polskiej Normie PN-93/ D-02002, przy czym drewno pośrednie oraz kłody z ubytkami, krzywiznami i innymi defektami należy przygotować do sprzedaży jako drewno opałowe, tj. pociąć na kłody o dł. 1,2 m, odwieźć w miejsce wskazane przez zamawiającego i ułożyć naprzemiennie końcami grubszymi i cieńszymi w równe stosy o wys. do 1 m, a gałęzie zutylizować. Obowiązkiem wykonawcy jest także wykonanie nasadzeń zastępczych. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załączniki nr 1Ado SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 18 i 19 (załącznik nr 8 do SIWZ).
7. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ). 9.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 10. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszychod określonych w dokumentacji. 11. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ. 12. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 14. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
Uwagi: 1. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji. 2. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. 3. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu z rozbiórek należy przekazać na konto Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540544430-N-2020 z dnia: 2020-12-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 21.12.2020, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 13.01.2021, godzina: 10:30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540394979-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 13.01.2021, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 03.02.2021 r. godzina: 10.30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540409593-N-2021 z dnia: 2021-01-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 03.02.2021, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 25.02.2021, godzina 10:30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540416398-N-2021 z dnia: 2021-02-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 25.02.2021, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data 18.03.2021, godzina 10:30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540422989-N-2021 z dnia: 2021-03-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 18.03.2021 r., godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 21.04.2021 r., godzina 10:30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540428168-N-2021 z dnia: 2021-04-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 21.04.2021 r., godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 04.06.2021 r., godzina 10:30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540432287-N-2021 z dnia: 2021-05-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 04.06.2021 r., godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 11.06.2021 r., godzina 10:30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540432615-N-2021 z dnia: 2021-06-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 11.06.2021 r., godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 15.06.2021 r., godzina 10:30

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540432894-N-2021 z dnia: 2021-06-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 15.06.2021, godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 16.06.2021, godzina 10:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty sportowe
kody CPV 45212222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się