Przetarg 7595759 - Budowa sali gimnastycznej i boisk przy I Liceum...

   
Analizuj Zamówienie 7595759 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-17
przedmiot ogłoszenia
Budowa sali gimnastycznej i boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Lublinie
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.7
0.2020

1. Zakres zamówienia obejmuje: budowę sali gimnastycznej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły wraz z:
1) wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c. o. z węzłem cieplnym, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi,
2) zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, elektroenergetyczną, rozbudową kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji sanitarnej,
3) budową zespołu boisk terenowych z ogrodzeniami, bieżni, drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, altany śmietnikowej oraz nasadzeniem zieleni i usunięciem kolizji instalacji elektroenergetycznych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540131765-N-2020 z dnia: 2020-07-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna i zawodowa:
Określenie warunków: 1. wykonanie minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę i/lub przebudowę budynku lub zespołu budynków o wartości co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2. dysponowaniem osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t. j. Dz. U.2019.1186 ze zmianami)

W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna i zawodowa:
Określenie warunków: 1. wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę i/lub przebudowę budynku lub zespołu budynków o wartości co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2. dysponowaniem osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t. j. Dz. U.2019.1186 ze zmianami)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę i/lub przebudowę budynku lub zespołu budynków o wartości co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowaniem osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

W ogłoszeniu powinno być:
w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę i/lub przebudowę budynku lub zespołu budynków o wartości co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 7 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowaniem osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, liczone od dnia wydania uprawnień, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofertUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138927-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 06/08/2020
Czas lokalny: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540142538-N-2020 z dnia: 2020-08-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540144837-N-2020 z dnia: 2020-08-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 11:00
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty sportowe, boiska
kody CPV 45000000, 45110000, 45111200, 45200000, 45231300, 45231400, 45233220, 45310000, 45311000, 45312000, 45312310, 45314300, 45314310, 45314320, 45315000, 45316000, 45317000, 45317300, 45320000, 45321000, 45330000, 45331000, 45331100, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400, 45450000, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się