Przetarg 8621131 - Budowa przedłużenia Al. Wojciecha Korfantego na odcinku od...

   
Analizuj Zamówienie 8621131 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-22
przedmiot ogłoszenia
Budowa przedłużenia Al. Wojciecha Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu Num
er referencyjny: DR.260.33.2021.PG
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na budowie połączenia Al. Korfantego z ulicą Tarnopolską i Brygadzistów poprzez budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 1,05 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a mianowicie:
- budowa obiektów mostowych
- budowa ekranów akustycznych
- budowa konstrukcji oporowych wraz ze wzmocnieniem podłoża
- budowa/ przebudowa sieci sanitarnych (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa i wodociągowa)
- budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych
- budowa oświetlenia ulicznego
- budowa/ przebudowa sieci teletechnicznych
- budowa kanału technologicznego
-- przebudowa sieci trakcyjnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał.nr 1 do SWZ:
- Część I/1: Dokumentacja Projektowa;
- Część I/2: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- Część I/3: Przedmiar Robót (w układzie specyfikacyjnym).
Pozycja w planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021: 2.1.1
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi robota budowlana polegająca na budowie połączenia Al. Korfantego z ulicą Tarnopolską i Brygadzistów poprzez budowę nowego odcinka drogi o długości ok. 1,05 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a mianowicie: - budowa obiektów mostowych - budowa ekranów akustycznych - budowa konstrukcji oporowych wraz ze wzmocnieniem podłoża - budowa/ przebudowa sieci sanitarnych (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa, sieć wodociągowa) - budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych - budowa oświetlenia ulicznego - budowa/ przebudowa sieci teletechnicznych - budowa kanału technologicznego - przebudowa sieci trakcyjnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się: - Część I/1: Dokumentacja Projektowa; - Część I/2: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; - Część I/3: Przedmiar Robót (w układzie specyfikacyjnym). Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 010-017385 z dnia 2022-01-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/04/2022
Powinno być:
Data: 20/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 013-028413 z dnia 2022-01-19:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/04/2022
Powinno być:
Data: 27/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 017-039868 z dnia 2022-01-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Powinno być:
po punkcie h) o treści: h) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej 1 osoba Kwalifikacje zawodowe: upraw. budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami w specj.konstrukcyjno-budowlan. lub odpowiadające im ważne uprawnienia doświadczenie:co najmniej dwukrotne pełnienie funkcji kierownika budowy/kierow. robót w ramach rb obejmującej budowę lub przebudowę konstrukcji oporowych o dług.min150m, dodaje się:
„Uwaga:
1) W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.
2) Wykaz osób wskazany w pkt. 14.4. B. powyżej powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy.
3) Wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy NIE będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.
4) W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333), jak również ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r., poz. 1646 z późn. zm.).
5) Wskazane w pkt. 14.4 B lit. a-h SWZ osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby NIE wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia
6) Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji kierownika robót elektrycznych i kierownika robót teletechnicznych przez jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w realizacji robót wymienionych w SWZ na spełnienie warunków udziału dla tych kierowników
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/04/2022
Powinno być:
Data: 08/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 025-060032 z dnia 2022-02-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 08/05/2022
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/02/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45110000, 45111000, 45111200, 45111300, 45200000, 45220000, 45221111, 45221121, 45230000, 45231000, 45232000, 45233000, 45233140, 45234126, 45310000, 45316000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8927182 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY PORAJ Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nad...
8932706 2022-06-10
godz. 11:30
URZĄD GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 łączącego miejscowość Orzech w Gminie Świerklaniec z Miastem Piekary Śląskie - ETAP I Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: a) Br...
8937198 2022-06-13
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia” 1. Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K An...
8937222 2022-06-13
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DRAWSKU POMORSKIM Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z-ul. 5-go Marca wraz z wykonaniem ronda w miejscowości Złocieniec Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035Z - ulicy 5-go Marca wr...
8937255 2022-06-13
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU „Remont drogi wewnętrznej na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7.” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót budow...
8896513 2022-06-13
godz. 12:30
URZĄD MIASTA LIMANOWA Przebudowa i budowa dróg gminnych oraz budowa mostu na terenie Miasta Limanowa Numer referencyjny: SZP.271.1.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i budowa dróg gminnych oraz budowa ...
8936938 2022-06-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowo dz. nr 196/1 na odcinku 389,40 mb. ZP.271.7.2022
8930655 2022-06-15
godz. 10:00
ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH „Modernizacja terenu wokół Pomnika Trudu Górniczego w Katowicach” Część 1: Przedmiot zamówienia dla Części Nr 1 to część ogólnobudowlana, która obejmuje:- budowę (ustawienie) elementów małe...
8928747 2022-06-15
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr DP3105Z na odcinku Pogorzelica-Konarzewo. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje remont nawierzchni bitumicznej DP 3105Z na odc. Pogo...
8887224 2022-06-21
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK51, DK57 w gm. Bisztynek i Lidzbark Warmiński (miejska i wiejska) w woj. warmińsko-mazurskim oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót bu...