Przetarg 7308517 - Budowa Promenady Nadbużańskiej we Włodawie w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 7308517 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-30
przedmiot ogłoszenia
Budowa Promenady Nadbużańskiej we Włodawie w ramach projektu „Włodawski Trakt Turystyczny-Promenada Nadbużańska” współ
finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Numer referencyjny: ZPA.271.2.2020

2.1. Zamówienie zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp zostało podzielone na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części. W dokumentacji przetargowej pojęcie „część nr ...” może występować zamiennie z pojęciem „zadanie nr …”.
2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Część I: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej z chodnikiem, budowę drewnianego pomostu widokowego oraz wbudowanie małej architektury.
Część II : Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci CCTV oraz budowie oświetlenia promenady nadbużańskiej.
Roboty budowlane objęte zamówieniem w zakresie każdej z 2 części należy wykonać na działkach o numerach : 952, 1958/1, 1015/3, 1015/5, 1016/1, 1017/1, 1018/1, 1023/1, 1026/1, 1028/1, 1043/1, 1044/1, 1044/2, 1936/1, 1938/1, 1940/1, 1941/1, 1942/1, 1943/1, 1947/1, 1950/1, 1952/1, 1955/1, 1956/1, 1957/1, 1958/2, 1958/1.
Dodatkowe opisy dotyczące z każdej części zamieszczone zostały w załączniku do ogłoszenia - informacjach dodatkowych dotyczących każdej z części.
2.3. Z uwagi na złożoność zadania na opis przedmiotu zamówienia składają się wszystkie dokumenty wchodzące w skład dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki Nr 1A – dla części 1, 1B – dla części 2 do SIWZ. Wszystkie wielkości wynikające z konieczności wykonania niezbędnych prac budowlanych przedstawiono w dokumentacji technicznej/projektowej. Przedmiary i kosztorysy ofertowe załączone do SIWZ stanowią element pomocniczy przy wycenie oferty i nie stanowią kompleksowego opisu przedmiotu zamówienia, na który składa się cała dokumentacja projektowa dotycząca danej części.
2.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami oraz przepisami zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym, przy dołożeniu należytej staranności.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej z chodnikiem, budowę drewnianego pomostu widokowego oraz wbudowanie małej architektury.
2.2. Zakres robót obejmuje, w szczególności: Dla części I: 1. Budowę ścieżki rowerowej z chodnikiem o długości 842 m od działki nr 952 –ul. Mostowa do działki nr 1957/1 graniczącej z drogą wojewódzką. Szerokość ścieżki 2,0 m, chodnik szerokość 1,5m. Na odcinku w kilometrażu 060 842: kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, warstwa z kruszywa gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. Na odcinku w kilometrażu 0 060: kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, warstwa z kruszywa gr. 15 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm. Krawężniki: betonowe 12x25x100 cm posadowione na ławie z oporem z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Obrzeża betonowe wibroprasowane 8 x30 cm posadowione na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 2. Budowę drewnianego pomostu widokowego o wymiarach 7m x7m posadowionego na drewnianych palach wbijanych. Punkt widokowy wsunięty na skarpę rzeki Włodawki. Konstrukcja nośna pomostu-stalowy ruszt z belek walcowanych połączonych śrubami. Na belkach stalowych-mocowany pokład drewniany wraz z oporęczowaniem. 3. Wbudowanie małej architektury: 16 szt. ławek parkowych, 16 szt. betonowych koszy na śmieci, 5 szt. stojaków na rowery, wykonanie elementów trwałego posadowienia elementów małej architektury (ławy betonowe, kotwy), wykonanie prac pielęgnacyjnych wokół terenu prac budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje również stałą organizację ruchu: oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu( wg. projektu stałej organizacji ruchu) - w zakresie kosztów niekwalifikowalnych.

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci CCTV oraz budowie oświetlenia promenady nadbużańskiej
1. Budowę sieci CCTV –budowa linii światłowodowej wzdłuż oświetlenia promenady wraz z kamerami obrotowymi oraz systemem rejestrującym ruch na promenadzie. 2. Budowę oświetlenia promenady- budowa linii oświetleniowej z wykorzystaniem kabla energetycznego typu YAKY 4 x25 mm 2 do zasilania projektowanych słupów oświetleniowych. Słupy oświetleniowe aluminiowe z wysięgnikami-wysokość 6 m (26 szt), oprawy uliczna typu LED moc 48 W (26 szt.). Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji projektowej.
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Ochrona, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie, instalacje, mała architektura, konstrukcje inne
kody CPV 34922100, 45111300, 45113000, 45233140, 45233221, 45233260, 45233290, 45310000, 45311200, 45316000, 45316100, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się