Przetarg 7768810 - „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7768810 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-21
przedmiot ogłoszenia
„Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem”.
Numer referenc
yjny: RI.271.1.8.2020.ML

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie podziemnego zbiornika retencyjnego i pompowni na wody deszczowe wraz z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Krasne, gmina Krasne w ramach zadania pn. „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem”. Roboty budowlane realizowane będą na działkach nr 885/5, 1174/59, 1174/61, 1133/1, 1133/3 w miejscowości Krasne na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę nr AB.6740.12.83.2019 z dnia 03.06.2019 r.
2.Zakres robót obejmuje:
a)roboty ziemne i rozbiórkowe, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni
b)budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej
c)przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w terenie drogi powiatowej nr 1394R Krasne – Kolonia - Strażów
d)budowę i wyposażenie technologiczne przepompowni ścieków deszczowych wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię ścieków
e)budowę zbiornika retencyjnego wody deszczowej
f)montaż separatora i osadnika na sieci kanalizacji deszczowej
g)zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w miejscach kolizji z projektowaną kanalizacją deszczową
h)odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, z kostki brukowej betonowej oraz z płyt ażurowych
3.W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszt wywozu i utylizacji odpadów powstałych podczas rozbiórki
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej:
a)dokumentacji projektowej składające się z Projektu Budowlanego pn. „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego i pompowni na wody deszczowe, przebudową odcinka i budową sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną zasilającą przepompownię m. Krasne”
b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Uwaga:
Ze względu na konieczność prowadzenia robót z zachowaniem funkcjonowania obiektu wszelkie prace należy realizować z uwzględnieniem szczególnego bezpieczeństwa, unikając wykonywania robót niebezpiecznych, głośnych i uciążliwych dla otoczenia
w godzinach pracy instytucji użyteczności publicznej.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45000000, 45232130, 45232452, 45247270
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się