Przetarg 7577129 - Budowa placu składowego wraz z infrastrukturą techniczną...

   
Analizuj Zamówienie 7577129
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-08
przedmiot ogłoszenia
Budowa placu składowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańs
ku

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu składowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: plac składowy - plac północny, zbiornik: ppoż., zbiornik retencyjny na wodę deszczową z terenów utwardzonych, utwardzenie terenu, drogi wewnętrzne, tymczasowa droga pożarowa, przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne, instalacje przelewów awaryjnych, zewnętrzne instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, przelewu awaryjnego, wewnętrzne linie zasilające 0,4 kV, linia oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia terenu.
Z pełną dokumentacją postępowania, w tym SIWZ i załącznikami, można zapoznać się pod adresem wskazanym w sekcji I punkcie I.4 Ogłoszenia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540129646-N-2020 z dnia: 2020-07-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie placu składowego o nawierzchni szczelnej o wielkości minimum 0,5 ha i o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100) netto każde zamówienie, przy czym w przypadku przynajmniej jednego zamówienia, przedmiotem zamówienia powinna być również budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego).

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie placu lub drogi lub parkingu lub płyty o nawierzchni szczelnej o wielkości minimum 0,5 ha i o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100) netto każde zamówienie, przy czym w przypadku przynajmniej jednego zamówienia, przedmiotem zamówienia powinna być również budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego).UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540132653-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium powinno umożliwić złożenie przez Zamawiającego żądania zapłaty w całym okresie ważności wadium oraz dodatkowo w terminie 14 dni po jego upływie.
W ogłoszeniu powinno być:
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium powinno umożliwić złożenie przez Zamawiającego żądania zapłaty w całym okresie ważności wadium.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-23, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-30, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139171-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-30, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-08-06, godzina: 12:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się