Przetarg 10100696 - Budowa placu rekreacyjnego dla psów przy ul. Armii Krajowej...

   
Analizuj Zamówienie 10100696 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-22
przedmiot ogłoszenia
Budowa placu rekreacyjnego dla psów przy ul. Armii Krajowej w Kaliszu

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające
na budowie placu rekreacyjnego dla psów przy ul. Armii Krajowej w Kaliszu na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.6 SWZ, z uwzględnieniem zmian wynikających z brzmienia pkt 4.2. SWZ.2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje roboty budowlane związane z wybudowaniem terenu rekreacyjnego dla psów, stanowiącego teren zamknięty o nawierzchni trawiastej.2.1. W ramach przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem zostaną wykonane następujące prace:1) wyrównanie terenu, kultywatorowanie mechaniczne, nawiezienie ziemi urodzajnej i wykonanie nawierzchni z trawy – pow. ca 2.464,00 m2 (również na górach pod tunele), nawierzchnię wykonać zgodnie z pkt 3.8. projektu budowlanego i wykonawczego, zagęszczenie podłoża walcem gładkim oraz deszczowanie terenu bezpośrednio po zasianiu trawy;2) usypanie trzech górek pod tunele dla psów; 3) dostawa i montaż elementów małej architektury: ławek w łuk – 6 sztuk, koszy na odpady – 2 sztuki, koszy na psie odchody – 2 sztuki, tuneli z tworzywa sztucznego montowanych w nasypach - 3 sztuki (2 sztuki 5 m i 1 sztuka 3 m), tablicy regulaminowej – 1 sztuka.Drewno z którego zostanie wykonana następująca mała architektura: kosze na śmieci, kosze na psie odchody, ławki w łuk należy dobrać tak, aby ich odcień był do siebie jak najbardziej zbliżony. Uwaga: wskazane w projekcie tunele ze stali nierdzewnej 304 o grubości blachy 2 mm, należy wykonać jako tunele z tworzywa sztucznego o szerokości nie mniejszej niż 0,60 m.4) wykonanie 199 mb ogrodzenia panelowego z podmurówką o wys. 1,20 m. Nowe ogrodzenie należy ustawić według rysunku technicznego. Na elementy ogrodzenia składają się dwa słupki stalowe o przekroju min. 40x40x3 mm, panele mocowane do słupków według rozwiązania systemowego. Panel ogrodzeniowy 123x250 cm średnica drutu fi3 mm oraz oczko 200x75 mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.Wymiary z projektu należy ewentualnie skorygować dostosowując do pomiarów z natury. Wszystkie elementy bram mają być po oczyszczeniu zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Sugerowana kolorystyka ogrodzenia to wg palety RAL 7016. Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni ostatecznie kolorystykę z Zamawiającym.W ogrodzeniu należy zamontować 3 furtki o szer. 120x1 m. Lokalizacja według rysunku technicznego. Uwaga: wskazane w projekcie ogrodzenie o wys. 1,50 m, należy wykonać jako ogrodzenie o wysokości 1,20 m, zgodnie z powyższym opisem. 5) roboty porządkowe.Wyżej wymieniony zakres stanowi część robót budowlanych zawartych w dokumentacji projektowej określonej w pkt 4.6. ppkt 1)–3) SWZ i został on przedstawiony na „Planie zagospodarowania terenu”, będącego załącznikiem do SWZ.2.2. W zakres przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem nie należą prace wskazane poniżej, pomimo że zawarte są w dokumentacji projektowej określonej w pkt 4.6. ppkt 1)-3) SWZ:1) wykonanie nawierzchni utwardzonych tj. nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni mineralno- żwirowej wraz z obrzeżami (w ich miejscu należy wykonać nawierzchnię z trawy);2) usypanie 4 górek;3) wykonanie przyłącza wodociągowego;4) dostawa i montaż poidełka dla psów oraz dostawa i montaż pergoli przy wejściu na teren rekreacyjny;5) wykonanie 1119 szt. nasadzeń zieleni izolacyjno-ozdobnej;6) zasadzenie 8 sztuk drzew tj. Lipy holenderskiej „Pallida”;7) dostawa i montaż elementów małej architektury tj.: tuneli z tworzywa sztucznego montowanych w nasypach – 3 sztuki (2 sztuki 4 m i 1 sztuka 5 m), mostka – 2 sztuk, schodków – 3 sztuk, tunelu wolnostojącego drewnianego – 1 sztuki, wahadła 1 – 1 sztuki, wahadło 2 – 1 sztuki, równoważni – 2 sztuk, kłody 1 – 1 sztuki, kłody 2 – 2 sztuk, liny – 2 sztuk, ławki prostej – 3 sztuk, koszy na psie odchody – 3 sztuk.

WRM.2711.23.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00513288/01 z dnia: 2023-11-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-01 10:00
Po zmianie:
2023-12-08 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-01 10:05
Po zmianie:
2023-12-08 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-30
Po zmianie:
2024-01-06
branża Tereny zielone
podbranża zieleń, place zabaw
kody CPV 37535200, 45100000, 45112000, 45112710, 45112720, 45262210, 45342000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń , place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10271321 2024-02-27
godz. 15:00
Podkarpackie Obcinanie żywopłotów w latach 2024, 2025, 2026 na terenach osiedli mieszkaniowych KSM: • im. ks. Br. Markiewicza w Krośnie i Rymanowie, • im. R. Traugutta w Krośnie i Iwoniczu Zdroj...
10255167 2024-02-28
godz. 09:30
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa Ogrodu Sensorycznego przy ul. Chylońskiej 227” zgodnie z Dokumentacją Projektową pn. Budowa Ogrodu Sensoryczne...
10214485 2024-02-28
godz. 10:00
Śląskie Usługi w zakresie zieleni: Utrzymanie trawników i poboczy. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) koszenie miejskich trawników o łącznej powierzchni 1 522 896 m2 wynikającej z krotności...
10275227 2024-02-28
godz. 23:59
Wielkopolskie Zlecę Przycinanie drzew owocowych
10268609 2024-02-29
godz. 08:00
Lubelskie „Pielęgnacja drzewostanu w pasach drogowych dróg miejskich oraz na terenach zieleni – etap I”. Przedmiotem niniejszego zamówienia pielęgnacja gminnego drzewostanu przyulicznego na...
10276031 2024-02-29
godz. 09:00
Pomorskie Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie na teren rekreacyjny – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie pasa terenu zielone...
10269975 2024-02-29
godz. 09:00
Świętokrzyskie Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej Część 1: Część 1: Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych - Strefa IPrzedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie zieleni pasa...
10262532 2024-02-29
godz. 09:00
Pomorskie Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk Część 1: Część 1. Doposażenie terenów rekreacyjnych - place zabaw.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Doposażenie pla...
10272130 2024-03-06
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Cz I -Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice, Cz II - Budowa placu zabaw na działce 141/4 w Rozwarzynie Część 1: CZĘŚĆ I: „Zakup i montaż urzą...
10247614 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz otrzymania terenów zielonych w Oddziale Prewencji Polic...