Przetarg 9934230 - Budowa Parku Rzecznego w miejscowości Niedźwiedź w Gminie...

   
Analizuj Zamówienie 9934230 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-12
przedmiot ogłoszenia
Budowa Parku Rzecznego w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź dz. ew. nr 1117/13

Przedmiotem zamówienia jest budowa Park
u rzecznego w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Niedźwiedź dz.ew.nr 1117/13. Inwestycja będzie obejmowała budowę parku wyposażonego w podstawowe elementy tj. urządzenia rekreacji codziennej – obiekty małej architektury stanowiące urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni plenerowej, oświetlenie terenu, alejki spacerowe oraz budynek toalety modułowej.Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji techniczne stanowiącej załącznik do SWZ.

ZP.271.13.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00413396/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi zostać wniesione, przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu,
b) Gwarancjach bankowych,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 27.10.2023 r.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 09 88080006 0020 0200 1153 0023 ( w tytule zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
1) Wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź
2) Nazwę i adres siedziby Wykonawcy
3) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
4) Kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) Bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi zostać wniesione, przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu,
b) Gwarancjach bankowych,
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 01.11.2023 r.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 09 88080006 0020 0200 1153 0023 ( w tytule zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
1) Wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Niedźwiedź, Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź
2) Nazwę i adres siedziby Wykonawcy
3) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
4) Kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) Bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-28 09:00
Po zmianie:
2023-10-03 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-28 09:05
Po zmianie:
2023-10-03 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-27
Po zmianie:
2023-11-01
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, oświetlenie, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45100000, 45112710, 45112720, 45223800, 45233161, 45233200, 45316100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , oświetlenie , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10117952 2023-12-14
godz. 11:00
URZĄD GMINY KOMARÓW-OSADA 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada”.a) Opis przedmiotu zamówienia zawiera się w ramach dokumentacji projektowej i przedmiarach robót...
10116874 2023-12-15
godz. 08:00
URZĄD GMINY SUWAŁKI 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wraz z odwodnieniem w msc. Stary Folwark”.3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budo...
10111400 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA MARKI Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen. Józefa Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie rozbudowy drogi gminnej ul. Wilc...
10118299 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MILICZ Przebudowa i remont drogi gminnej do miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZadanie polega na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej konstrukcji jezdni o nawie...
10118269 2023-12-15
godz. 11:00
URZĄD GMINY MIEJSKIEJ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Renowacja starego cmentarza w Człuchowie”. Zakres robót budowlanych na cmentarzu w Człuchowie zlokalizowanym na ...
10116875 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY BŁASZKI Przebudowa drogi Borysławice - Suliszewice w m. Borysławice i m. Wójcice 1. Przedmiotem planowanej przez Gminę Błaszki inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Borysławice gm. Błaszki,...
10105275 2023-12-19
godz. 09:30
DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 1. wykonanie w 2024 r. w zasobach DSM: 1. Robót ogólnobudowlanych, brukarskich, malarskich. 2. Robót instalacyjnych. 3. Kontroli okresowych.wykonanie robót remontowo-budowlanych oraz projekt...
10111997 2023-12-20
godz. 11:00
PERN S.A. Budowa torów odstawczych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu- projekt.
10089185 2023-12-28
godz. 11:30
ZARZĄD ZIELENI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Usługi naprawcze i konserwacyjne - Wykonywanie prac polegających na bieżącym utrzymaniu, naprawach i konserwacji urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych obiektach, będą...
10113201 2024-01-03
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG Całoroczne nasadzenie i utrzymanie terenów zieleni należących do Gminy Miasto Kołobrzeg Przedmiotem zamówienia, jest wykonanie obsady i utrzymanie krzewów, bylin, roślin cebulowych, roślin s...