Przetarg 8906710 - BUDOWA PARKINGU DWUPOZIOMOWEGO PRZY BUDYNKU NR 21, W FORMULE...

   
Analizuj Zamówienie 8906710 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-16
przedmiot ogłoszenia
BUDOWA PARKINGU DWUPOZIOMOWEGO PRZY BUDYNKU NR 21, W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkin
gu dwupoziomowego przy budynku nr 21, w formule „zaprojektuj i wykonaj”.

49/DIR/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00197729/01 z dnia: 2022-06-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00086228/09/P
Po zmianie:
2022/BZP 00086228/11/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2022 r. do godz. 09:00 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 59 000,00 zł.
2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego:
PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25
Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228
z dopiskiem „Wadium do postępowania na: Budowę parkingu dwupoziomowego przy budynku nr 21, w formule „zaprojektuj i wykonaj”, nr sprawy 49/DIR/2022.
Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
2) wadium w formie innej, niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie .xml).
Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie, niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).
3) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.
3. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
4. Okoliczności i zasady zwrotu, zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
Po zmianie:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24.06.2022 r. do godz. 09:00 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 59 000,00 zł.
2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego:
PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25
Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228
z dopiskiem „Wadium do postępowania na: Budowę parkingu dwupoziomowego przy budynku nr 21, w formule „zaprojektuj i wykonaj”, nr sprawy 49/DIR/2022.
Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
2) wadium w formie innej, niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie .xml).
Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie, niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).
3) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.
3. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
4. Okoliczności i zasady zwrotu, zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-10 09:00
Po zmianie:
2022-06-24 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-10 10:00
Po zmianie:
2022-06-24 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-09
Po zmianie:
2022-07-23UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00211300/01 z dnia: 2022-06-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej dwa zadania, polegające na:
- wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz;
- budowie parkingu wielopoziomowego, każdego na innym placu budowy;
o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto łącznie oraz złoży dowody potwierdzające, że dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia,
z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji architekta oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie
i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności instalacji elektrycznych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności instalacji telekomunikacyjnych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót
w specjalności instalacji elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót
w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót
w specjalności instalacji telekomunikacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej jedno zamówienie, polegające na:
- wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie parkingu wielopoziomowego, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto (koszt projektu i wykonania) oraz złoży dowody potwierdzające, że dokumentacja projektowa oraz roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia,
z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji architekta oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie
i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności instalacji elektrycznych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji projektanta
w specjalności instalacji telekomunikacyjnych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót
w specjalności instalacji elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót
w specjalności instalacji sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach;
− jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót
w specjalności instalacji telekomunikacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt budowlany, projekt drogowy
kody CPV 31000000, 31158000, 45000000, 45111200, 45310000, 45330000, 71220000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt budowlany , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9021165 2022-07-22
godz. 10:00
KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE WYMIANA NAWIERZCHNI ALEJEK NA KOSTKĘ BRUKOWĄ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KATOWICACH LIGOCIE PRZY UL. PANEWNICKIEJ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wym...
9017979 2022-07-22
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO KŁODAWA Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa w 2022r - II postępowanie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych obejmujących utrzym...
9012995 2022-07-25
godz. 10:00
WIDZEWSKIE TBS SP. Z O.O. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ŁODZI PRZY ULICY OBLĘGORSKIEJ/CHŁODNEJ/WIDOK" Przedmiotem za...
8957987 2022-08-03
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie rysunków architektonicznych dla budynków Zlecę wykonanie rysunków architektonicznych dla budynku wielorodzinnego i innych. kontak:
9024737 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STARACHOWICE Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Radomskiej i ul. Szkolnej w Starachowicach – część 1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. Bankowej w Starachowicach – cz...
8987492 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie zjazdu Tychy ul. Dluga Witam, Zlecę wykonanie zjazdu z ul. Długiej (obok budynku 23) w Tychach na działkę drogową (dojazd do działek budowlanych) zgodnie z zatwierdzonym pr...
8993741 2022-08-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** budowa zjazdu Zlecę budowę zjazdu Z DW 632 - nawierzchnia asfaltowa. Proszę o oferty cenowe.
9010013 2022-08-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie drogi i placu postojowego z kostki, z krawężnikami Gryfino Zlecę wykonanie drogi dojazdowej z placem postojowym, okrawężnikowaniem. Najlepiej z robotami ziemnymi i podbudowam...
9012378 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** położenie kostki bruk, azurów, przeróbka schodów zew, zatynk opaski Zlecę dla 3 domów: - położenie kostki brukowej (podjazdy do garaży), - położenie ażurów (pod miejsca park...
7658698 2022-09-09
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Numer referencyjny: ZDP.B.370.6.2020 Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa. Remont drogi polega...