Przetarg 7667503 - BUDOWA PARKINGU DLA POTRZEB OBSŁUGI KĄPIELISKA W...

   
Analizuj Zamówienie 7667503 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-31
przedmiot ogłoszenia
BUDOWA PARKINGU DLA POTRZEB OBSŁUGI KĄPIELISKA W PONIATOWEJ
Numer referencyjny: INP.271.15.2020

Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane obejmujące budowę parkingu dla potrzeb obsługi kąpieliska w Poniatowej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych w Poniatowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu poprzez wykonanie robót budowlanych w zakresie: budowy drogi manewrowej o nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami i parametrach technicznych: przekrój drogi – jednojezdniowy, jednopasowy; długość drogi – ok. 56,69 m; kategoria ruchu – KR1; konstrukcja: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm; szerokość jezdni – 5,0 m, pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne 2%; budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami i parametrach: przekrój zjazdu – jednojezdniowy, jednopasowy, kategoria ruchu – KR1, szerokość zjazdu – 5,00 m, pochylenie poprzeczne – jednostronne 2%, pochylenie podłużne – jednostronne 5%, wyokrąglenie krawędzi – R=5,0 m, konstrukcja: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem gr. 20 cm, warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm; budowy 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m, oraz 1 miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych (wraz z wykonaniem niezbędnego oznakowania poziomego i pionowego) o wymiarach 3,6 x 5,00 m o nawierzchni betonowej z kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm, ograniczonej krawężnikami; budowy miejsc dla stojaków rowerowych o nawierzchni betonowej z kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm, ograniczonej krawężnikami; budowy chodników/podejść o szerokość 2,0 m i nawierzchni betonowej z kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm, ograniczonych obrzeżami; wykonania oznakowania; wycinki jednego drzewa; wykonania trawników, dostawy oraz montaż stojaków rowerowych trzystanowiskowych ze stali nierdzewnej w ilości 16 szt.;
W ramach robót budowlanych Wykonawca:
1. wykona roboty budowlane w zakresie budowy parkingu dla potrzeb obsługi kąpieliska w Poniatowej oraz dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót,
2. użyje materiałów i urządzeń w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewniających sprawność eksploatacyjną,
3. będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji,
4. przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe,
5. zapewni obsługę geodezyjną inwestycji w tym dokona inwentaryzacji geodezyjnej,
6. przygotuje kompletne materiały wymagane prawem budowlanym
w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane,

Wymagania dotyczące realizacji robót:
1. Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną oraz przepisami bhp i ppoż. Zaistnienie jakichkolwiek rozbieżności jakie mogą wystąpić w SIWZ i jej załącznikach, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji robót, które będą konieczne do wykonania jako naturalna konsekwencja procesu budowlanego.
2. Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone na otwartym terenie, wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia całego placu budowy na czas ich realizacji,

3.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany,
2) STWiOR,
3) Przedmiar robót,
W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających
z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
Rozwiązania równoważne
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się