Przetarg 7901748 - Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Milanów...

   
Analizuj Zamówienie 7901748 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Budowa oświetlenia na stadionie w miejscowości Milanów
Numer referencyjny: IN.271.OS.2020

Przedmiotem zamówienia jest Budo
wa oświetlenia na stadionie w miejscowości Milanów.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- montaż szafy oświetleniowej SzO sterującej oświetleniem płyty boiska, 1kpl
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablami YAKY 4x50 mm 2 L- 348m
- wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablami YAKY 4x35 mm 2 L- 157m
- ułożenie instalacji uziemiającej z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 mm L– 280m
- montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe
- montaż masztów oświetleniowych stalowych o wysokości 18 m, kpl. 4
- montaż poprzeczników na masztach, kpl. 4
- montaż projektorów oświetleniowych LED o mocy 300W kpl. 8 oraz 400W kpl. 16 na poprzeczkach,
- montaż szaf zasilających maszty oświetleniowe 4kpl.
- ułożenie kanalizacji kablowej z rur o średnicy 75 mm, L-131m
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:
Projekt budowlano-wykonawczy,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
Audyt energetyczny modernizacji istniejącego i oraz budowy nowego oświetlenia na terenie Gminy Milanów – UWAGA – Wykonawca dokonując wyceny oferty nie uwzględnia części Audytu dot. modernizacji oświetlenia ulicznego,
Przedmiary robót.
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w projekcie lub projekcie wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540399476-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:13.01.2020, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:19.01.2020, godzina: 10:00
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne, oświetlenie
kody CPV 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się