Przetarg 7396215 - Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7396215 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-20
przedmiot ogłoszenia
Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara
Numer referencyjny: ZP.271
.1.12.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara”.
2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części, jak poniżej:
1) część nr 1 – budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Majdan Sobieszczański,
2) część nr 2 – budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Krężnica Jara.
3. Przedmiot części nr 1 zamówienia dotyczy budowy oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Majdan Sobieszczański, polegającej na budowie szafy oświetlenia drogowego, wykonaniu zasilania szafy i budowy oświetlenia drogowego w zakresie obwodu nr 2 w kierunku słupa S2/1 (od szafki oświetleniowej w kierunku torów). Część nr 1 obejmuje w szczególności:
1) wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i slupów oświetleniowych,
2) wykonanie wykopów,
3) budowa szafy oświetlenia drogowego,
4) wykonanie zasilania szafy,
5) ułożenie kabli,
6) montaż słupów oświetleniowych – 12 szt.,
7) montaż opraw oświetleniowych LED – 13 szt.
UWAGA! Bieżące postępowanie w części nr 1 zamówienia obejmuje wyłącznie budowę szafy oświetlenia drogowego, wykonanie zasilania szafy i budowę oświetlenia drogowego – obwód nr 2 w kierunku słupa S2/1 (od szafki oświetleniowej w kierunku torów). Budowa oświetlenia drogowego – obwód nr 1 w kierunku słupa S1/1 i obwód wydzielony w kierunku słupa S1 nie jest przedmiotem bieżącego postępowania.
4. Przedmiot części nr 2 zamówienia dotyczy budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2265L w miejscowości Krężnica Jara. Część nr 2 obejmuje w szczególności:
1) wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i slupów oświetleniowych,
2) wykonanie wykopów,
3) budowa szafy oświetlenia drogowego,
4) wykonanie zasilania szafy,
5) ułożenie kabli,
6) montaż słupów oświetleniowych – 17 szt.,
7) montaż opraw oświetleniowych LED – 17 szt.
5. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9a (dotyczy części nr 1), w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 9b (dotyczy części nr 2) do SIWZ z uwzględnieniem zapisów umów (załącznik nr 8a do SIWZ – dot. części nr 1 zamówienia, załącznik nr 8b do SIWZ – dot. części nr 2 zamówienia).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):
1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych),
2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców,
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego.
9. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
10. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
11. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.
12. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
13. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Majdan Sobieszczański
3. Przedmiot części nr 1 zamówienia dotyczy budowy oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Majdan Sobieszczański, polegającej na budowie szafy oświetlenia drogowego, wykonaniu zasilania szafy i budowy oświetlenia drogowego w zakresie obwodu nr 2 w kierunku słupa S2/1 (od szafki oświetleniowej w kierunku torów). Część nr 1 obejmuje w szczególności: 1) wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i slupów oświetleniowych, 2) wykonanie wykopów, 3) budowa szafy oświetlenia drogowego, 4) wykonanie zasilania szafy, 5) ułożenie kabli, 6) montaż słupów oświetleniowych – 12 szt., 7) montaż opraw oświetleniowych LED – 13 szt. UWAGA! Bieżące postępowanie w części nr 1 zamówienia obejmuje wyłącznie budowę szafy oświetlenia drogowego, wykonanie zasilania szafy i budowę oświetlenia drogowego – obwód nr 2 w kierunku słupa S2/1 (od szafki oświetleniowej w kierunku torów). Budowa oświetlenia drogowego – obwód nr 1 w kierunku słupa S1/1 i obwód wydzielony w kierunku słupa S1 nie jest przedmiotem bieżącego postępowania.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Krężnica Jara
4. Przedmiot części nr 2 zamówienia dotyczy budowy oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2265L w miejscowości Krężnica Jara. Część nr 2 obejmuje w szczególności: 1) wytyczenie geodezyjne linii kablowych nn i slupów oświetleniowych, 2) wykonanie wykopów, 3) budowa szafy oświetlenia drogowego, 4) wykonanie zasilania szafy, 5) ułożenie kabli, 6) montaż słupów oświetleniowych – 17 szt., 7) montaż opraw oświetleniowych LED – 17 szt.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540053507-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej. Adres: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża
W ogłoszeniu powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie TAK adres https://miniportal.uzp.gov.pl/ Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: TAK Inny sposób: Oferty można składać w formie pisemnej. Adres: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: NIE


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara – część/części nr …..”, nie otwierać przed 07.04.2020 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 07.04.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 07.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
W ogłoszeniu powinno być:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara – część/części nr …..”, nie otwierać przed 09.04.2020 r. godz. 11:00”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 09.04.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 09.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).
15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.pl”. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną dokument wadium należy przesłać wraz z ofertą.”


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.4
W ogłoszeniu jest:
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
W ogłoszeniu powinno być:
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: TAK


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-04-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-04-09, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-05-06
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-05-08UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540060007-N-2020 z dnia: 2020-04-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane
jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara – część/części nr …..”, nie otwierać przed 09.04.2020 r. godz. 11:00”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 09.04.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 09.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.pl”. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną dokument wadium należy przesłać wraz z ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara – część/części nr …..”, nie otwierać przed 30.04.2020 r. godz. 11:00”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 30.04.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 30.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.pl”. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną dokument wadium należy przesłać wraz z ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-04-09, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-04-30, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-05-08
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-05-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540068909-N-2020 z dnia: 2020-04-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara – część/części nr
…..”, nie otwierać przed 30.04.2020 r. godz. 11:00”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 30.04.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 30.04.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.pl”. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną dokument wadium należy przesłać wraz z ofertą.
W ogłoszeniu powinno być:
4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowościach Majdan Sobieszczański i Krężnica Jara – część/części nr
…..”, nie otwierać przed 22.05.2020 r. godz. 11:00”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, (parter – pokój nr 2 kancelaria) przed upływem terminu składania ofert tj. do 22.05.2020 r. do godz. 10:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 22.05.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 15. Zamawiający, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszcza możliwość wniesienia dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Wadium w formie elektronicznej należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGNiedrzwica lub pocztą elektroniczną na adres przetargi@niedrzwicaduza.pl”. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną dokument wadium należy przesłać wraz z ofertą.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-04-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-05-22, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-05-29
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-06-19
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 45111200, 45231400, 45314310, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się