Przetarg 7677231 - „Budowa oświetlenia drogowego w m. Stary Żagań"...

   
Analizuj Zamówienie 7677231 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-04
przedmiot ogłoszenia
„Budowa oświetlenia drogowego w m. Stary Żagań
Numer referencyjny: GKR.7021.32.2020.AG

Przedmiotem zamówienia jest budo
wa oświetlenia drogowego w m. Stary Żagań na terenie Gminy Żagań dz. nr 49, 284/2, 47/16,46/6, 51, 53/6

a) Ułożenie linii kablowej o długości ok.630m
b) Montażu 28 słupów oświetleniowych , stalowych, malowanych proszkowo w kolorze szarym o wys. 7m na fundamentach prefabrykowanych
c) Montażu 1 wysięgnika rurowego , mocowanego na słupie –wysięgnik dwuramienny
d) Montażu 27 opraw oświetlenia zewnętrznego –oprawa LED z optyka drogową
e) Montażu 2 opraw oświetlenia zewnętrznego – oprawa LED z optyką drogową (wysięgnik dwuramienny).

Szczegółowy zakres robót budowlanych oraz technologie ich wykonania , wymagania materiałowe , projekt zagospodarowania terenu zostały określone w dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarach robót załączonych do SWIZ. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie w budowie. Dostarczone przez zamawiającego przedmiary nie stanowią podstawy do wyceny robót są jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się pominięcia w nich elementów potrzebnych do zrealizowania zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr7 do SIWZ.
Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać oraz zapewnić dodatkowo:
-wytyczenie obiektów geodezyjnych i dozór geodezyjny wraz z pełną dokumentacją powykonawczą,
-uwzględnić wszystkie niezbędne elementy do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.)osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywały prace budowlano-montażowe, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie ,kierujących budową z wymaganiami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych.
2) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się