Przetarg 8425297 - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrzną...

   
Analizuj Zamówienie 8425297 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-28
przedmiot ogłoszenia
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej przy siedzibie Suwa
lskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie 24.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących usług i robót budowlanych:1) obsługa geodezyjna – pomiary bieżące i inwentaryzacja powykonawcza, 2) ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy,3) rozbiórka i przekazanie do utylizacji istniejącej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej: przepompownia (1 szt.); osadnik (1 szt.), studzienki kanalizacyjne (3 szt.), studzienki rewizyjne (5 szt.), podejścia odpływowe z rur PCW 110mm (10m) i 50 mm (30m),4) budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 mm łączone na wcisk - 25,5 m. oraz z polietylenu niskociśnieniowego o śr. zew. 65 mm łączone metodą zgrzewania – 4 m,5) budowa osadnika wstępnego z kręgów betonowych o średnicy 2000 mm i głębokości 3 m (1 szt.),6) budowa biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności od 1,4 do 1,5 m3 wraz z dmuchawą membranową w dedykowanej obudowie zewnętrznej. Ze względu na lokalizację oczyszczalni w terenie z wysokim poziomem wód gruntowych przewidziano dociążenie zbiornika za pomocą betonowych kotew.7) budowa studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 1200 mm i 1500 mm (5 szt.),8) budowa przepompowni ścieków wyposażonej w 2 pompy i optyczno -dźwiękowy sygnalizator awarii,9) budowa drenażu rozsączającego dn 110 PVC wraz z studzienką rozdzielczą i napowietrzającą,10) wykonanie zewnętrznych, podziemnych instalacji elektrycznych, zasilania oczyszczalni ścieków i przepompowni wraz z instalacją dedykowaną do planowanej w przyszłości drugiej oczyszczalni. Wykonanie prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zgłoszenie do odbiorów i podanie napięcia,11) prace porządkowe, humusowanie skarp, obsianie trawników trawą, naprawa ewentualnych zniszczeń w nawierzchni dróg,12) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami, instrukcjami obsługi pomiarami i przekazanie jej Inwestorowi. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ, dokumentacja projektowa zawierająca w szczególności: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i pomocniczo przedmiary robót.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45232400
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8459601 2021-10-20
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zawarcie umowy na świadczenie usług konserwacji instalacji centralnego ogrzewania instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej w budynku Centrali Spółki PKP Polskie...
8444831 2021-10-22
godz. 09:00
URZĄD GMINY GNIEZNO Budowa sieci wodociągowej w m. Obora dz. 143,163 Braciszewo dz. 13/11,13/12,13/14, 15/1,15/2,16,14/5,14/4,50/1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowi...
8444250 2021-10-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY FAJSŁAWICE Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. ETAP I – Sieć wodociągowa. Przedmiotem zamówienia pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. ETAP I – sieć wodociągowa, je...
8452095 2021-10-25
godz. 11:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. Remont studni A na Wydziale Produkcji Wody w JB Energetyka na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.
8453567 2021-10-26
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA IM. DR JANA WYŻYKOWSKIEGO W LUBINIE Wykonanie przyłącza wody wraz z montażem zestawu hydroforowego, wykonaniem instalacji elektrycznej dla: Budynek wielorodzinny ul. Budowniczych LGOM 51-53 w Lubinie, Budynek wielorodzinny ul....
8442934 2021-10-27
godz. 09:00
URZĄD GMINY BOGORIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, Zagorzyce.2. Przedmiot zamówienia:I. Wykonanie projektu oczysz...
8452823 2021-10-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIELGOMŁYNY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Niedośpielin Przedmiotem inwestycji jest wykonanie:- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 110 mm PE SDR17,6 L=...
8441886 2021-10-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZBÓJNO Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w miejscowości Działyń, gmina Zbójno.Moderni...
8458221 2021-10-29
godz. 10:00
KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 15/2021 Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bud...
8461945 2021-10-29
godz. 11:00
URZĄD GMINY STRZYŻEWICE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach” Do wykonania są następujące roboty:1) roboty przygotowawcze i rozbiórk...